Р Е Ш Е Н И Е 

град Р у с е, 11. 11. 2019 год.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

                        Русенският районен съд, втори наказателен състав, в публично

                        заседание на 26.09.2019 год, в състав:

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА

                        при секретаря ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА,

                        разгледа докладваното от съдията АНД N1437

                        по описа за 2019 год. на Русенски районен съд

                        и за да се произнесе съобрази:

 

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Постъпила е жалба от Д.С.С., ЕГН:**********, срещу НП №19-1085-001660/2019г. на  началник група, сектор ПП, при ОДМВР – Русе, с което за нарушение: на чл.6, т.1 от  ЗДП, на основание чл.183 ал.5, т.1 от ЗДП  й е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100лв.

            Жалбоподателката счита, че е наказана неправилно и моли за отмяна на НП.

            Наказващият орган не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

            РРП не взема становище по жалбата.

          Съдът, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните приема, за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.    

На 02.05.2019 г. жалб.С. управлявала лек автомобил, с рег. № Р 0205 КА, като преминала през кръстовището, образувано между ул. "Тулча" и ул. "Плиска" на неразрешен червен сигнал на светофарната уредба. Това обстоятелство било възприето от св.А. и неговия колега, които спрели за проверка жпод.С.. На последната бил съставен акт, обвиняващ я за е нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП. Актът е бил съставен в присъствието на нарушителя, предявен и подписан сочейки, че възражението, че преминала на „жълт сигнал”. Въз основа на акта е издадено наказателното постановление, с което е  наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 /сто/ лева на основание  чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП.

От изложената фактическа обстановка и приложените по делото писмени и събрани гласни доказателства,  съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл. 6, т. 1 от ЗДвП „участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка”. От констатациите в акта се устанавява, че жалбоподателката преминала през кръстовището при светеща червена светлина на светофара. Това обстоятелство се потвърждава и от разпита на св.А., и пряко възприел движението на автомобила на наказаното лице в района на кръстовище, както и светлините на светофарната уредба, поради което съдът намира нарушението за безспорно установено.

Жпод.С. в акта твърди, че „преминала на жълт сигнал”, а в съдебно заседание, че навлязла в кръстовището в „последната секунда на зелен сигнал”, поради което не счита че е виновна. Твърденията й, ако са верни, но за това не представя доказателства, показват единствено непознаване нормите на ЗДвП. Съгласно чл. 31, ал. 7, т. 4 от Правилника за прилагане на ЗДвП, жълтият светлинен сигнал на светофарна уредба в работещ режим, каквато несъмнено е процесната, означава "Внимание, спри!". Следователно, преминавайки по време на такъв сигнал водачът нарушил законовото си задължение да съобразява поведението си с указанията на светлинните сигнали светофарната уредба в работещ режим. След като навлязла в последната секунда на зеления сигнал в кръстовището, явно е преминала през него на неразрешен сигнал, поради което правилно е санкционирана.

Съдът отбелязва, че изпълнителното деяние на санкционната разпоредба – на  чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДВП се осъществява с „преминаване при сигнал на светофар, неразрешаващ преминаването” , т.е. жпод.С. е следвало да прецени дали е можела да премине, а не само да навлезе, през кръстовището на разрешен сигнал и едва тогава да предприеме навлизане. В допълнение съдът акцентира и върху разпоредбата на чл. 50а от ЗДП, съгласно която  „е забранено навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение”. Допълнението съдът отбелязва с оглед твърденията й, че „пред нея имало друг автомобил, който набил спирачки и това я забавило”, обстоятелство което също е следвало да съобрази, преди навлизането в в кръстовището.

Наложеното наказание е съобразено със санкцията предвидена в чл.183 ал.5 от ЗДП, поради което наказателното постановление се явява законосъобразно и следва да се потвърди.  

Чл. 150а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) (1) За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство.

 Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №19-1085-001660/2019г. на  началник група, сектор ПП, при ОДМВР – Русе, с което за нарушение: на чл.6, т.1 от  ЗДП, на основание чл.183 ал.5, т.1 от ЗДП , на Д.С.С., ЕГН:**********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100лв.

 

Решнието подлежи на обжалване в 14дневен срок от съобщаването му пред Русенски административен съд по АПК.

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………