РЕШЕНИЕ №

                                         гр.Русе,  29.03.2013 г.

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на пети март двехиляди и тринадесета  година в състав:

                                                                   Председател: Ралица Русева                                         при секретаря О.П. и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  НАХД № 198  по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази:

      Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

      Постъпила е жалба от „Космо България Мобайл” ЕАД против наказателно постановление № 2012- 27358 от 21.08.2012 г.  на Директора на РД на КЗП за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, с което за нарушение по чл.52 ал.І от ЗЗП, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв.Жалбоподателят моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно.

     Ответникът по жалбата счита същата за неоснователна, а издаденото НП за правилно и законосъобразно.

      Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

      След преценка на събраните доказателства, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:  

      На 23.01.2012 г. в КЗП Русе постъпила жалба от лицето А. С. Г. от с.Черешово, обл.Русе, в която същата се жалвала от услугите на жалбоподателя, чиито потребител се явявала към онзи момент.Във връзка със заявените от Г. обстоятелства, а именно, че „вероятно” при проверка на сметки активирала допълнителен пакет от услуги, за което не получила никаква предварителна информация.От КЗП приели, че това фактическо положение е аналогично на сключен договор от разстояние, за което потребителят не бил предварително известен.Още на 24.01.2012 г., ден след датата на постъпване на жалбата, служители на комисията извършили проверка в магазин „Глобул”, намиращ се в гр.Русе, на пл.”Свобода” № 3, стопанисван от търговеца- жалбоподател.При тази проверка бил съставен констативен протокол, в който било указано да се представят   в определен срок- до 20.02.2012 г. доказателства, че е изпълнено задължението по чл.52 ал.І от Закона за защита на потребителите.При тези обстоятелства на 126.03.2012 г. бил съставен АУАН № 027358 за осъществено такова по чл.55 ал.ІІ от ЗЗП.АУАН е предявен на представляващ нарушителя и лично връчен.Въз основа на него впоследствие е издадено обжалваното наказателно постановление.В производството пред въззивната инстанция се оспорва процесуалната законосъобразност на акта и правилното приложение на материалния закон.

       Изложеното се установява от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства- АУАН  027358/26.03.2012 г., заверено копие от протокол за проверка на документи, копие от констативен протокол, пълномощни, становища на жалбоподателя, дубликати на данъчни фактури, копие от кореспонденция между КЗП- РД Русе и П. Н., копие от КП от 24.01.2012 г., копие от жалбата на потребителя и отговор на същата, копие от данъчна фактура, издадена на А. Г., копие от касов бон, заповеди, показанията на актосъставителя Г., които следва да се кредитират изцяло като последователни.

        Правни изводи:

        Жалбата е допустима, тъй като е депозирана в срок от легитимно лице.Разгледана по същество, е  основателна.

        На първо място съдът счита, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения.

        Видно от съдържанието на преписката, АУАН е съставен за осъществено от жалбоподателя нарушение по чл.55 ал.ІІ от ЗЗП, а НП е издадено за такова по чл.52 ал.І от ЗЗП.Чл.55 ал.ІІ от ЗЗП не регламентира състав на нарушение, а извежда изключенията, посочени в ал.І на текста в хипотезата на правата на потребителя да се откаже в съответен срок от сключен договор от разстояние.От своя страна, чл.52 ал.І от ЗЗП въвежда задължения за доставчика при сключване на договор.Трябва да се подчертае, че се касае до всякакъв вид договор, а не само до такъв, сключен от разстояние.

          При така очертаната фактическа обстановка е невъзможно да се установи с какви точно действия и при какви обстоятелства са осъществени неправомерни действия и каква е възприетата правна квалификация в административнонаказателното производство.

            По същество, необходимо е да се подчертае, че установените факти не съответстват на направените от първата инстанция изводи.Приема се, че е налице сключен договор от разстояние.Очевидно това е невярно, доколкото според чл.54 а от ЗЗП при сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма.Доколкото няма данни за наличие на такова съгласие, не може да се приеме и хипотезата на сключен договор от разстояние между дружеството жалбоподател и потребителя.

         В самото НП описанието на фактологията налага извода, че дори наказващият орган не е достигнал до безспорно заключене каква точно е реалната фактическа обстановка.Сочи се буквално: „При едно от тези обаждания потребителят ВЕРОЯТНО е активирал допълнителен пакет от услуги…”.Този извод не е достатъчен да обоснове вината на жалбоподателя и да наложи извода за доказаност на нарушението.Това е така, защото е възможно, потребителят не ВЕРОЯТНО, а ЦЕЛЕНАСОЧЕНО да е активирал съответен пакет от услуги и на последващ етап, недоволен от „финансовото измерение” на собствената си инициатива, да се е тъжил пред Комисията.Разбира се, подобен извод отново е плод на хипотетични разсъждения, напълно идентични що се касае до логически път на разсъждения с направените и от първата инстанция, но противоположни  съдържателно.

         В административнонаказателното производство обстоятелствата на нарушението, самоличността и вината на нарушителя следва да бъдат доказани по несъмнен начин.Обстоятелствата на нарушението са особено съществени, тъй като от тях се извежда относимата правна квалификация, компетентността на органите, пред които протича производството, преценката за изтичането на давностните и преклузивните срокове.Самоличността и вината на нарушителя без съмнение са свързани с първата предпоставка за законосъобразно проведена процедура.

          В случая, съдът счита, че както АН, така и НП се явяват необосновани и незаконосъобразни и  подлежат на отмяна на това основание.

          Мотивиран така и на основание чл.63 от ЗАНН

                                                         РЕШИ:

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2012- 27358 от 21.08.2012 г. на Директор РД в КЗП, с което на „Космо България Мобайл” ЕАД, със седалище гр.София, ж.к.”Младост” 4, Бизнес Парк София, ЕИК 130460283, за нарушение по чл.52 ал.І от ЗЗП, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 лв.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от известяването му на страните, пред Русенски административен съд.

                                                                 Районен съдия: