Р Е Ш Е Н И Е

…….

 

гр.Русе,20.06.2012год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд,VІ-ти наказателен състав в публично заседание на …..петнадесети юни……през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря Е.Г. и в присъствието на ………………………. разгледа докладваното от съдията  наказателно административен характер дело № 1250/2012г., за което съобрази,че производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Постъпила е жалба от К.А.К. *** ЕГН ********** против наказателно постановление № 466/25.04.2012 г. на  началник група в Сектор ПП Русе,с което на основание чл.185 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на ДВАДЕСЕТ лева.

Жалбоподателят с жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно и твърди,че не е извършил нарушение на ЗДвП.

За РРП - редовно призовани,не се явява представител и не вземат становище.

Представител на административно-наказващия орган не се явява.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е водач на МПС с правоспособност от категории „В и М”. Като такъв се води на отчет в сектор ПП Русе.През последните три години няма налагани наказания за нарушения на ЗДвП по които да не е реабилитиран.

На 15.04.2012г. К. *** и управлява лек автомобил Фолксваген с рег.№ Р 40 60 ВА.Около 23.50ч. се движи по ул.”Плиска”

На същата улица в близост до бл.”Орфей” контрол по движението извършва свид.М. – мл.автоконтрольор в Сектор ПП Русе.Свидетелят спира К. за проверка за употреба на алкохол.Проверява го с Алкомер 931 и уредът показва наличие на алкохол в концентрация 0.06.Тъй като концентрацията е под инкриминираната норма свидетелят съставя срещу жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение на разпоредбата на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

На 25.04.2012г. въз основа на този акт,началникът на група в Сектор  ПП Русе издава обжалваното наказателно постановление,с което на основание чл.185 пр.1 от ЗДвП налага на жалбоподателя административно наказание ГЛОБА в размер на ДВАДЕСЕТ лева.В обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление е прието,че извършеното от жалбоподателя нарушение е,че управлява ППС под въздействието на алкохол и тъй като концентрацията е под инкриминираната това следва да се квалифицира като друго нарушение на ЗДвП за което няма предвидено наказание.

Изложеното се установява от показанията на свид.М..По така приетата за установена фактическа обстановка не се спори.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима,тъй като изхожда от лице с право на жалба и е подадена в предвидения от ЗАНН срок,а разгледана по съществото си е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно.

Безспорно в разпоредбата на чл.5 ал.3 т.1 пр.1 от ЗДвП законодателят е въвел забрана за водача на пътно превозно да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол,но не и управление на ППС след употреба на алкохол.Критерия за въздействие на алкохола върху водач също е определен от законодателя,който е инкриминирал това деяние в случаите,в които концентрацията на алкохол надвишава 0.5.Под тази норма законодателят е приел,че деянието е несъставомерно,тъй като конкретния водач не се намира под въздействието на алкохола.

Като наказващият орган е приел,че концентрация на алкохол в кръвта 0.06 оказва въздействие върху водача в разрез с установеното от законодателя е постановил незаконосъобразен акт.Управлението на ППС с концентрация на алкохол под 0.5 не представлява нарушение на разпоредбите на ЗДвП и не следва да се санкционира дори по общата разпоредба на чл.185 пр.1 от ЗДвП.Като е направил обратния извод наказващият орган е нарушил материалния закон и обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно следва да се отмени изцяло.

Предвид горното съдът

                                               Р    Е    Ш   И:

 

ОТМЕНЯ  изцяло наказателно постановление  № 466/25.04.2012 г. на  началник група в Сектор ПП Русе,с което на К.А.К. *** ЕГН ********** на основание чл.185 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на ДВАДЕСЕТ лева.

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр.Русе в 14-дневен срок от съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: