Р Е Ш Е Н И Е 

гр.Русе,26.04.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Русенският Районен съд, ПЪРВИ наказателен състав в публично заседание на двадесет и девети март, през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                                             Председател: Явор Влахов

 

при секретаря Д.Д., като разгледа докладваното от съдията НАХ Дело № 275/2012г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от В.В.Н.,***, до Русенския Районен съд против наказателно постановление № 2932/09.12.2011г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР гр.Русе, с което за нарушение на чл.40, ал.1, пр.1 от ЗДвП, на осн. чл.185, пр.1 от същия закон му било наложено наказание “Глоба” в размер на 20.00лв., а за нарушение по чл.123, ал.1, т.3, б.”а” и б.”в” от ЗДвП  и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му били наложени наказания “Глоба” в размер на 150.00лв. и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца.

Жалбоподателят  моли съда да измени наказателното постановление, досежно размера на наложените по чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП наказания.

          Ответникът по жалбата, редовно призован не изпраща представител.

Русенската Районна прокуратура редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Жалбоподателят редовно призован не се явява.

          Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          На 22.08.2011г., около 18.00ч. жалб.В.Н. управлявал л.а. “БМВ 520” с рег.№ С 03 34 КВ на паркинга пред бл.”Ледено езеро”, на ул.”Студен кладенец” в гр.Русе. Извършвайки маневрата “Движение на заден ход”, последвал сблъсък между задната лявата част на лекия автомобил управляван от жалбоподателя и предния десен калник, броня и десен пътепоказател на паркиран л.а. “Фолксваген Голф” с рег.№ Р 01 97 АК. Н. възприел удара, но независимо от това продължил движението си и се отдалечил от мястото. Очевидец на случилото се бил Д.П., който престоявал в близост и записал регистрационния номер на автомобила управляван от жалб.Н.. След това уведомил и собственика на блъснатия л.а.”Фолксваген Голф”, който след като огледал автомобила си подал сигнал в Сектор ПП-Русе. На място бил изпратен полицейски екип от Сектор ПП-Русе в състав свидетелите В.Б. и А.А.. От разказа на очевидеца на произшествието – Д.П. свид.Б. изяснил фактическата обстановка около случая. При извършения оглед на л.а.”Фолксваген Голф”, полицейският служител констатирали уврежданията по предни десни калник, броня, декоративна решетка и пътепоказател. По данни от Д.П. установил регистрационния номер, марката и модела на автомобила управляван от жалб.Н.. След установяване на самоличността на собственика на автомобила, станало ясно, че същият е предоставил управлението му на жалб.Н..

Предвид установеното, свид.Б. съставил срещу В.Н. АУАН за допуснати три   нарушения – по чл.40, ал.1  и по чл.123, ал.1, т.3, б.”а” и б.”в” от ЗДвП.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, с което, за допуснатите нарушения, на жалбоподателя В.Н. на осн. чл.185, пр.1 от ЗДвП било наложено наказание “Глоба” в размер на 20.00лв., а на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП -  наказание “Глоба” в размер на 150.00лв. и  “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в предвидения за това процесуален срок, от легитимното за това действие лице и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество се явява основателна, досежно несправедливостта при определяне размера на наказанията за нарушенията по чл.123, ал.1, т.3, б.”а” и б.”в” от ЗДвП.

Съдът констатира, че при съставяне на акта за установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушенията били описани пълно и ясно, като били посочени всички елементи от обективната страна на състава им, както и допълнителните относими към тях обстоятелства. По този начин, била осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какви конкретни нарушения е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което той в крайна сметка сторил в развилото се съдебно производство.

 

По отношение на нарушението по т.1 от НП:

В хода на съдебното производство се събраха безспорни доказателства, за това, че жалб.В.Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.40, ал.1 от ЗДвП, за което била ангажирана административнонаказателната му отговорност, тъй като преди да започне движение на заден ход с управлявания от него л.а. “БМВ 520” с рег.№ С 03 34 КВ, не се убедил, че пътят зад автомобила му е свободен. Несъмнено, с оглед необходимостта от достатъчно място за извършване на маневрата движение на заден ход, паркирания лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег.№ Р 01 97 АК се явявал  препятствие, т.е. пътя зад автомобила на жалб.Н. не бил свободен. Продължавайки въпреки това движението назад, жалб.Н. причинил пътнотранспортното произшествие. Безспорно нарушението на задължението вменено с разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗДвП от страна на жалбоподателя се намира в причинна връзка и допринесло за настъпването на общественоопасните последици.

По мнение на Съда автора на нарушението е установен по несъмнен начин. В тази насока, Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля В.Б., който има ясен спомен за конкретния случай и излага последователни, логични и изчерпателни обяснения за установеното от него. Липсват каквито и да било данни полицейският служител да бил предубеден по отношение на жалбоподателя или да имал специално, негативно отношение към него. От тези показания става ясно, че при разговор с очевидец на произшествието установил, че произшествието е причинено именно с л.а. “БМВ 520” с рег.№ С 03 34 КВ. Установено било в последствие и не се оспорва от нарушителя, че по време на произшествието именно той е управлявал процесния автомобил.

 Изложеното дава основание на Съда да приеме, че са налице всички елементи от обективната страна на състава на нарушението по чл.40, ал.1 от ЗДвП.

Наложеното с наказателното постановление наказание било правилно определено по вид и размер и съответно на допуснатото нарушение, поради което обжалваното наказателно постановление, в тази му част следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

По отношение на нарушението по т.2 и т.3 от НП:

От събраните по делото доказателства, се установява по несъмнен за Съда начин, че жалб.В.Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.123, ал.1, т.3, б.”а” и б.”в” от ЗДвП, за което била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Разпоредбите на чл.123, ал.1, т.3, б.”а” и б.”в” от ЗДвП въвеждат за водачите - участници в ПТП, при което са причинени имуществени вреди, задължения да окажат съдействие за установяване на вредите от произшествието/б.”а”/, а ако между тях няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, без да напускат местопроизшествието, да уведомят съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и да изпълняват дадените им указания /б.”в”/.

В настоящият случай безспорно е установено, че от възникналото ПТП били причинени имуществени вреди по лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег.№ Р 01 97 АК. Другият участващ в произшествието автомобил бил управляван от жалб.В.Н., който не спрял, а продължил движението си, като се отдалечил от мястото на произшествието. Безспорно също така, водачът на л.а.”Фолксваген Голф” не бил на мястото на произшествието. При това положение несъмнено, между участниците в произшествието било обективно невъзможно да се достигне до съгласие или несъгласие относно обстоятелствата свързани с възникналото ПТП. Освен това, с потеглянето си от мястото на произшествието, жалб.Н. не изпълнил и задължението си да окаже съдействие за установяване на вредите от него. При сравнителен анализ между разпоредбите на б.”б” и б.”в” на чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП става ясно, че независимо от наличието или липсата на такова съгласие, участниците в произшествието следва да уведомят службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която то е настъпило. Т.е. законът поставя това задължение пред водача, извън обстоятелството какво е неговото и на другия участник отношение към  възникналото ПТП. Достатъчно е да възприема факта, че в резултат на предизвиканото пътнотранспортно произшествие са налице имуществени вреди, какъвто е и настоящият случай. Следователно, независимо от поведението на другия участник в ПТП, за жалб.Н. е съществувало задължението да уведоми Сектор ПП при ОД на МВР-Русе, като имал правна възможност да стори това като напусне и без да напуска мястото на произшествието. Както се установи от събраните и неоспорени по делото доказателства, това жалбоподателя не сторил.

С оглед изложеното, Съдът приема, че нарушението по чл. 123, ал.1, т.3, б.”а” и б.”в” от ЗДвП е безспорно установено, поради което и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалб.Н..

Съдът намира, че правилно за всяко от установените неизпълнения на задължение, като участник в ПТП с причинени имуществени вреди, на Н. било наложено едно, а не две отделни наказания.

По мнение на Съда, от логическото и граматическо тълкуване на санкционната разпоредба на чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП се налага извода, че на  участник в пътнотранспортно произшествие, който наруши задълженията си в това си качество, следва да бъде наложено само едно наказание, независимо от броя на нарушените задължения, тъй като използваната в нормата форма на думата задължение е в множествено число и с пълен член. По този начин следва да се приеме, че волята на законодателя била да бъде наложено едно наказание, предвидено в санкционната норма, както за неизпълнение на едно така и за повече задължения.

При определяне обаче размера на наказанията, административно-наказващият орган е следвало да има предвид целите на наказанието, определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл. 27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства, както и обществената опасност на този вид административно нарушение.

Това означава, всяко наказание да бъде конкретно определено и съобразено с отделния нарушител, с различните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, довели до извършване на нарушението.

В конкретния случай административнонаказващият орган наложил наказанието “Глоба” в границите между средата и максимума на предвиденото в санкционната норма на чл.175, ал.1 от ЗДвП, а наказанието “Лишаване от право да управлява МПС” - в максималния размер, без да са изложени аргументи за тази индивидуализация.

При така определените наказания, по мнение на Съда, наказващия орган не отчел смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно липсата на други наказания за допуснати нарушения на правилата за движение от страна на жалбоподателя и относително ниската стойност на причинените имуществени вреди, както и липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства.

 Предвид изложеното, размера на наказанията “Глоба” и  “Лишаване от право да управлява МПС” се явяват необосновано завишени и следва да се намалят на минимума предвиден за това нарушение, а именно “Глоба” в размер на 50.00лв. и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец.

С оглед изложеното и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, Съдът :

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2932/09.12.2011г. издадено от  Началника на Сектор ПП при ОД на МВР гр.Русе,

в частта му, с която за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.”а” и б.”в” от Закона за движение по пътищата, на В.В.Н.,***, ЕГН-**********, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, били наложени административни наказания “Глоба” в размер на 150.00лв. и “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, като

 

НАМАЛЯВА наказанието “Глоба” на 50.00лв., а наказанието “Лишаването от право да управлява МПС”  - за срок от 1 месец.

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2932/09.12.2011г. издадено от  Началника на Сектор ПП при ОД на МВР гр.Русе в останалата му част.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Русе.

 

          Районен съдия: