РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 04.01.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на тринадесети декември през две хиляди и единадесета година в състав:

 

      Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 6816 по описа за 2011 година, за да се произнесе, съобрази:         

 

                        

Ищецът ЗД “Евроинс” АД твърди, че на 16.03.2010г в гр. Русе по ул. „Филип Станиславов”, до блок 403 е настъпило ПТП с лек автомобил „Мерцедес C180 Компесор” с ДК№ .... собственост на „Евролийз ауто” АД- клон Русе управлявано от С. А. за което е бил съставен протокол от контролните органи на ПП-КАТ № 1266262/16.03.2010г. ПТП настъпило вследствие на попадане на автомобила в дупка на пътното платно. В резултат на настъпилото ПТП били причинени вреди на посоченото МПС изразяващи се в увредена гума. Към момента на настъпване на ПТП посоченият автомобил бил застрахован при ищеца по застраховка „каско на МПС”. Във връзка с настъпилата щета ищеца заплатил застрахователно обезщетение в размер на 354,60 лева. Ищеца претендира посочената сума с лихва за забава от 19.04.2010г. да му бъде заплатена от Община Русе, като лице носещо отговорност за настъпилите вреди на посочения автомобил.

Ответника- Община Русе- депозира отговор на исковата молба с която оспорва исковете. Оспорва наличието на валидно застрахователно правоотношение, наличието на дупка на пътя, причиноследствената връзка и истинността на протокола за ПТП. Навежда доводи, че е възможно вредата да е настъпила вследствие на несъобразена скорост. Счита, че иска е недоказан,

Предявеният иск е с правно основание чл. 213 от Кодекса на застраховането -  иск на застраховател, който е изплатил на застрахован обезщетение за вреди, срещу лице носещо отговорност за причинените вреди.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

На 26.01.2010г. в гр. София е бил сключен договор за застраховка „Каско на МПС” със застрахователна полица № 0515941733 на лек автомобил марка „МЕРЦЕДЕС” модел „C180 KOMPRESSOR” производство 2008г. с рег. № ...... Застраховател е ищеца по делото- ЗД “Евроинс” АД, автомобила е собственост на „Евролииз Ауто” клон Русе, а лизингополчател е „НИС” ООД.

На 16.03.2010г. автоконтрольор от сектор ПП-КАТ при ОДП Русе е съставил протокол за ПТП № 1266262 в който е констатирал, че на същата дата в 19 часа и 10 минути в гр. Русе по ул. „Филип Станиславов” до блок 403 е настъпило ПТП с лек автомобил марка „МЕРЦЕДЕС” с рег. № ..... В протокола е отбелязано, че автомобила при завиване на дясно попада в нарушена пътна настилка с размери 1,70/0,70/0,26 м. при което е увредена предна лява гума марка „Континентал” с размери 225/17/45 и джанта.

На 17.03.2010г. С. С.А. е депозирал искане за завеждане на претенция по застраховка „Каско на МПС” (л.18) на горепосочения лек автомобил до ЗД “Евроинс” АД. По това искане в застрахователното дружество е била образувана преписка по щета, като експерт на дружеството е оценил вредите на 354,60 лева и е определил същата сума, като обезщетение, което да бъде изплатено на „НИС” ООД. На 20 април 2010г. ЗД “Евроинс” АД е изплатило на „НИС” ООД сумата 354,60 лева видно от извлечение от сметка на л.17. Този факт се установява от заключението на вещото лице по назначената съдебноикономическа експертиза. По делото е била назначена и автотехническа експертиза по която вещото лице дава заключение, разходите за отстраняване на вредите на посочения по-горе автомобил са в размер на 357 лева. Критичната скорост на завиване на автомобила без унасяне в конкретните условия е била до 32,4 км/ч, а по данни на водача същият се е движел в момента на ПТП с 30 км/ч. По делото липсват други данни от които да може да бъде установена скоростта на движение на автомобила в момента на ПТП.

Съдът кредитира заключенията на вещите лица, тъй като същите не са оспорени от страните и по делото не се събраха доказателства, които да ги оборват или поставят под съмнение.

На 27.04.2010г. ЗД “Евроинс” АД е изпратило регресна покана до Община Русе за заплащане на сумата 354,60 лева, изплатена от застрахователното дружество, като обезщетение за вреди посочени по-горе. Тази покана е получена от Община Русе на 30.04.2010г. видно от обратната разписка на л.28.

Предявеният иск е основателен.

Установи се настъпването на ПТП от представения протокол съставен от длъжностно лице в ПП-КАТ. Ответника оспорва истинността на протокола, но това оспорване не беше проведено успешно и не бяха събрани доказателства, които да опровергаят фактите удостоверени в протокола. Съгласно задължителната съдебна практика на ВКС- решение № 85/28.05.2009г. по гр.д. № 768/2008г, II т.о. протоколът за ПТП се ползва както с формална доказателствена сила (доказва, че съответното изявление е направено от лицето сочено за издател на документа), така и с материална доказателствена сила (доказва, че удостоверените в него факти са се случили). Предвид изложеното протоколът за ПТП доказва по делото настъпването на произшествието, настъпилите вследствие на него увреждания по автомобила, както и че причината за произшествието е дупка на пътя.

Заключението на автотехническата експертиза доказва размера на настъпилите вреди, а заключението на съдебноикономиеската експертиза доказва изплащането на обезщетението от ЗД “Евроинс” АД на „НИС” ООД. Наличието на валидно застрахователно правоотношение се установява от представената по делото застрахователна полица.

Съгласно чл. 213 от КЗ : „С плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

Съгласно чл. 31 от ЗП „Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините.”

Съгласно § 7.  от ЗМСМА :  „С влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините и следните държавни имоти:

..........

4. общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване;”

Съгласно чл. 167 от ЗДвП: „Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок.”

Посочените законови текстове вменяват в задължение на ответника- Община Русе да поддържа общинските пътища (каквато е ул. „Филип Станиславов”) в изправно състояние. Наличието на дупка на пътя сочи на неизпълнение на това законово задължение. Вследствие на това неизпълнение са настъпили вреди, за които носи отговорност Община Русе и същата следва да възстанови на ЗД “Евроинс” АД изплатеното обезщетение в размер на 354,60 лева.

Ответника дължи законна лихва от датата на предявяване на исковата молба  до окончателното изплащане, както и законна лихва върху горната сума от датата на връчване на поканата- 30.04.2010г. до датата на предявяване на исковата молба- 08.08.2011г.  Размера на последната лихва определен със служебно предоставения на съда софтуерен продукт е 46,77 лева и следва да се присъди в размера по исковата молба- 46,46 лева.

Ответника дължи на ищеца и направените по делото разноски в размер на 50 лева държавна такса и 100 лева възнаграждения за юрисконсулт и 200 лева възнаграждения за вещи лица. По изложените съображения съдът

        

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Община Русе с адрес гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, да заплати на ЗД “Евроинс” АД, ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 сумата 354,60 лева представляваща обезщетение изплатено от ЗД “Евроинс” АД за увреждания на лек автомобил „Мерцедес C180 Компесор” с ДК№ .... в резултат на пътнотранспортно произшествие настъпило на 16.03.2010г в гр. Русе по ул. „Филип Станиславов”, до блок 403 в резултат на преминаване през дупка на пътя, със законната лихва върху тази сума от 08.08.2011г. до окончателното изплащане, както и законна лихва до 07.08.2011г. в размер на 46,46 лева и разноски по делото в размер на 350 лева.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Русенски окръжен съд.

                                              

                                                        Районен съдия: /П/