Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Русе, 02.12.2011 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Русенският районен съд, -ти граждански състав в публично заседание на 3-ти ноември, две хиляди и единадесета година в състав:     

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

         при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 5758 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Ищецът М.А.М. твърди, че при ответника В. Й. М., в качеството му на ЧСИ били образувани 2 изпълнителни дела от „Гап Трейд” ООД срещу него: 1. Изп.дело №754/2009г. за сумата 3316.50лв. – разноски по гр.д.№729/2007г. на ІІІ-ти гр.с-в на РРС и 2. Изп.дело №775/2009г. за сумата 1187.09 лева – разноски по гр.д.№359/2009г. на І-ви гр.с. на РРС. Твърди, че получил поканите за доброволно изпълнение /ПДИ/ с писмо на 17.12.2009г., в които ЧСИ го канел в двуседмичен срок доброволно да заплати задълженията си за плащане и го предупреждавал, че ако не стори това в посочения срок ще пристъпи към принудително изпълнение по ГПК. В поканите, освен главницата били вписани и разноските по изпълнителното дело, включващи и таксите по т.26 от Тарифата за такси и разноски към ЗЧСИ, както следва – по Изп.дело №754/2009г. сумата 406.80лв. и по Изп.дело №755/2009г. – сумата 182.36 лева, или общо сумата 589.16 лв. Посочената сума била преведена от личния му влог  в ОББ”АД София по сметката на ЧСИ – ответник. Твърди, че ответникът е запорирал сметката му преди да получи ПДИ, наредил сумите да се изтеглят от посочената сметка преди да получи ПДИ и преди да изтече срока за доброволно изпълнение. Счита, че таксата по чл.26 от Тарифа за такси и разноски към ЗЧСИ се дължи само при законно изпълнение.

Твърди още, че преди да получи ПДИ, на 11.12.2009г. превел по банков път на взискателя „Гап Трейд” ООД половината от сумата 3316.50лв -1652.25лв., тъй като длъжници по това дело били заедно с „Арго” ООД, като задължението не било солидарно. На същата дата превел по банков път на взискателя и сумата 1187.09лв.

Счита, че таксата по чл.26 от Тарифа за такси и разноски към ЗЧСИ се дължи само при законно изпълнение.

Претендира да бъде осъден ответника, на осн.чл.74, ал. от ЗЧСИ, вр.чл.45 ЗЗД, да заплати общо 589,16 лв. главница, ведно със законната лихва върху главната, считано от 21.06.2011г. до окончателното издължаване. Претендира и направените в настоящото производство разноски.

Съдът, като взе предвид изложените от ищеца в исковата молба фактически обстоятелства, на които основава претенцията си и формулирания петитум, квалифицира правно предявения иск по чл.45 ЗЗД вр. с чл.74, ал.1 ЗЧСИ.

Ответникът В. Й. М. оспорва изцяло предявеният иск и намира същия за неоснователен. Счита, че съществено за спора е обстоятелството кога е извършено доброволното плащане на паричните задължения от ищеца към Гап Трейд” ООД – преди или след образуване на двете изпълнителни производства. Сочи, че изцяло законосъобразно е начислил определената съгласно т.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ пропорционална такса в размер съответно  на сумата 406.79лв. по изп.дело №20098330400754 и 182.36лв. по изп.дело №20098330400755, тъй като и двете дела са образувани на 01.12.2009г., а плащането е извършено на 11.12.2009г.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

По делото е безспорно, а и от представените писмени доказателства се установява, че на 01.12.2009г. са образувани въз основа на 2 броя молби  на „Гап Трейд” ООД, въз основа на приложени изпълнителни листи, издадени от Районен съд Русе по гр.д.№359/2009г. и по гр.д.№729/2007г., приложените изп.дело №20098330400754 и изп.дело №20098330400755 по описа на ЧСИ В.Маринов.

На 01.12.2009г. са изпратени покани за доброволно изпълнение, връчени на М. на 17.12.2009г.  На 11.12.2009г. М. внесъл по банкова сметка *** „Гап Трейд” ООД в „ОББ” АД – гр.София сумите съответно от 1658.25лв. и 1178.09лв. Няма спор, че след тази дата, дори и след служебно изтеглените 16.12.2009г. сметката му в  „ОББ”АД гр.София и преведени по сметка на ЧСИ суми, увеличени с таксите по чл.26  Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, до 05.01.2010г. – когато е изтекъл срока на доброволното изпълнение, ищеца М. не е уведомил ответника за извършеното от него доброволно плащане.

От запорираната банкова сметка *** „ОББ”АД гр.София на длъжника М., на 16.12.2009г. по служебната сметка на ЧСИ Маринов са постъпили сумите в размер на 1823.45лв. и 4409.74лв., представляващи пълните размери на задълженията му по посочените изп.дела, с включена пропорционална такса по т.26  от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ в размер съответно на 182.36лв. и на 406.79лв., и двете с включен ДДС.

За дължимата се такса по т.26 от ТТР към ЗЧСИ са издадени: фактура №4547/19.12.2009г. за сумата от 182.36 лв., с включено ДДС и фактура №4544/19.12.2009г. за сумата от 406.79лв., с включено ДДС.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл.74 от ЗЧСИ, частният съдебен изпълнител отговаря за вреди, които е причинил при извършване на своята дейност. Тази отговорност е аналогична на отговорността за обезщетяване на вреди от непозволено увреждане по чл.45 от ЗЗД.

Съобразно чл.45 от ЗЗД, всеки е длъжен да поправи вредите, който виновно е причинил другиму. За да възникне задължението за обезщетяване на вреди, респективно правото на пострадалото лице да търси обезвреда, следва да се установят елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане - наличие на деяние, което да е противоправно, да е извършено виновно, да е причинило вреди и тези вреди да са в причинно - следствена връзка с извършеното. По делото не са установени законовите предпоставки за ангажиране на отговорността на ответникът - противоправно действие или бездействие, вина, вреда и причинна връзка между настъпилата вреда и противоправното поведение.

В случая не се установява от събраните по делото доказателства ответникът Маринов да е извършил противоправни действия при събирането на пропорционалните такси по т.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ по изп.дело №20098330400754 и изп.дело №20098330400755, нито същият виновно да е причинил твърдяната от ищеца вреда.

В хода на производството в тежест на ищеца е да докаже, че спорното право е възникнало, а на ответника - фактите, които го погасяват, изключват или унищожават.  Съгласно чл. 79, ал.1 ГПК, разноските по изпълнението са за сметка на длъжника с изключение на случаите,  когато делото  се прекрати съгласно чл. 433 ГПК, освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното   производство   или   изпълнителните   действия   бъдат изоставени от взискателя или отменени от съда. Плащането е направено след започване на изпълнителното производство, когато длъжникът е погасил    задължението си след предявяване на изпълнителния лист от взискателя пред съдебния изпълнител -  съгласно чл.  426, ал.1  ГПК, изпълнението започва, когато взискателят поиска писмено от съдебния изпълнител   да   пристъпи   към   изпълнение   на   основание   представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. Изключение от този принцип се съдържа в чл. 53, ал. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съгласно който текст ДСИ не събира такса върху  сумата,  която   длъжникът   е  погасил  в   срока  за  доброволно изпълнение. В случаите обаче, когато изпълнението се извършва от ЧСИ, длъжникът дължи такса и при плащане в срока за доброволно изпълнение. Таксата върху събраната сума за изпълнение на парично вземане по т. 26 от Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ, по общото правило на чл. 79, ал.1 ГПК е за сметка на длъжника, платил след започване на изпълнението, независимо дали е извършил плащането пряко на взискателя или сумата е постъпила по изпълнителното дело /В този см.решение №640/04.10.2010г.по гр.д.№920/2009г. на ВКС/.

По изложените съображения, съдът намира предявения от ищеца иск с правно основание чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, във връзка с чл.45 от ЗЗД за неоснователен и недоказан, поради което същият следва да бъде отхвърлен.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 300.00 лева           - адвокатско възнаграждение.

         Мотивиран така, съдът

 

                                            Р    Е    Ш    И   :

ОТХВЪРЛЯ предявеният М.А.М., с ЕГН:**********,***, ж.к.О. к., бл.., вх.., ет.., ап.., против В. Й. М. , в качеството му на ЧСИ с рег № 833 в КЧСИ, район на действие - ОС - Русе, с адрес на кантора: гр. Р., ул. „П. Д.П.”, №., ет.., офис .7, иск с правно основание чл.74 от ЗЧСИ, във връзка с чл.45 от ЗЗД за заплащане на сумата от общо 589,16 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.06.2011г. до окончателното издължаване, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА М.А.М., с ЕГН:**********,***, ж.к.О. к., бл.., вх..., ет.., ап..да заплати на В. Й. М., ЕГН:********** ***, офис 7.  сумата от  300.00лв. – разноски по настоящото производство.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр.Русе в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: