МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД N 1528/11год. на РРС,

          втори наказателен състав

 

          Русенска районна прокуратура е обвинила:

          В.И.Х. в това, че на 15.06.2011 год в гр.Русе държала на склад акцизни стоки без бандерол - 73 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „JIN LING”, 83 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Raguel Slims” и 3 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Ruby”, черни, когато такъв се изисква по закон - чл.25,ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар споставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира,че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" и чл.100,ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове"-„... тютюневите изделия предназначени за местния пазар се продават само облепени с бандерол, всичко на обща стойност 1 192,50 лв., като случаят е немаловажен  - престъпление по чл.234 ал.1 пр.2 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението. Пледира за приложение разпоредбата на чл.55 ал.1, т.1 и ал.3 от НК.

          Подс.Х. дава обяснения, признава вината си.

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна:

          Подс.Х. е родена на *** ***. Понастоящем е пенсионер, работи  като търговец – управител на търговски обект-магазин за хранителни стоки „Вики",находящ се в гр.Р. ул,"Н."№. С  основно  образование, разведена, неосъждана.

          Подс.Х. решила да си подпомогне финансово, тъй като оборота от магазина бил нисък. За целта тя закупила от непознат младеж цигари без бандерол, като мислела да ги продаде с малка надценка, въпреки че знаела, че държането и продажбата им била незаконна.

          На 15.06.2011 година на територията на гр.Русе била проведена   специализирана    полицейска    акция    по противодействие на държането и разпространението на акцизни стоки без бандерол. При нея била извършена  проверка и в магазина на подс.Х. от полицейски служите, в екип от св. Д.Д., полицейеки служител при Второ РУП-Русе и инспектор С. Т. - ОДМВР-Русе. При нея полицейските  служители  запитали подс.Х. дали в обекта си има налични акцизни стоки без български бандерол, при което последната потвърдила, че има такива и предала доброволно 73 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „JIN LING”, 83 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Raguel Slims” и 3 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Ruby”, черни. Бил изготвен протокол за доброволно предаване.

          За установеното от св.Д., били уведомени органите на досъдебното производство, което дало повод за образуване на настоящото досъдебно производство. В хода на последното била назначена СЦИЕ, която установила, че общата стойност на предадените цигари възлизала на 1 192.50лв.

          Приетата фактическа обстановка съдът смята за безспорна. Обясненията на подс.Х. съдържат уличаващи в авторство доказателства, поради което имат характер на самопризнания. Същата признава, че държала  73 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „JIN LING”, 83 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Raguel Slims” и 3 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Ruby”, черни, които закупила от неизвестно лице, с цел „ да ги препродаде, с печалба от 20 стотинки”. Нейните обяснения кореспондират с приложения протокола за доброволно предаване, който установява вида, количеството и местонахождението на предмета на престъплението и обстоятелството, че именно подс.Х. предала процесните цигари, факт който пряко я уличава в авторство.

          Съдът изключва от доказателствения материал показанията на св.Д., тъй като последният не може да има качеството на свидетел съгласно разпоредбата на чл.118 ал.1 от НПК, тъй като е участвал в същото наказателно производство, но в друго процесуално качество – изготвил протокол за доброволно предаване и не попада в изключенията на точки 1, 2 и 3 на чл.118 ал.1 от НПК.

          Така подс. В.И.Х. с деянието си, осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.234 ал.1, пр.2 от НК: на 15.06.2011год., в гр.Русе, държала акцизни стоки без бандерол – 73 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „JIN LING”, 83 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Raguel Slims” и 3 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Ruby”, черни, когато такъв се изисква по закон – чл.25 ал.1, от ЗТТИ и чл.100 ал.1 от ЗАДС, всичко на обща стойност 1 192.50лв., като случаят е немаловажен,

          От обективна страна елементите на състава са налице: Подс.Х. осъществила изпълнителното деяние на състава на престъплението държане на акцизни стоки без бандерол, след като умишлено и трайно упражнявала фактическа власт върху вещите /цигарите/, закупени от нея с цел продажба. Случаят се явява „немаловажен” предвид стойността на предмета на престъплението, пет пъти по-голям от минималната работна заплата за периода, която е от 240лв.

          От субективна страна действала при пряк умисъл: съзнавала е, че държи акцизни стоки без бандерол, като такъв се изисква по закон, т.е. съзнавала противоправния характер на деянието си, но водена от желанието си да се облагодетелства  от тях, чрез бъдеща препродажба, се съгласявала с това.

          Предвид изложеното, съдът признава подс. В.И.Х. за ВИНОВНА в извършване на престъплението по чл.234 ал.1, пр.2 от НК и й налага наказание при условията на чл. чл.55 ал.1 и ал.3 от НК, след като констатира, че е налице едно изключително по смисъла на посочената правна норма смекчаващо отговорността обстоятелство, а именно: конкретното деяние е с по-ниска степен на обществена опасност, поради което и не засяга в такава степан обществените отношения, които чл.234 ал1 от НК е предназначен да защитава, а именно фиска на Държавата, свързан със събирането на акциз. Съдът преценява, че подс.Х. е последната брънка от веригата субекти на престъплението, които може хипотетично да бъдат производители или вносители на акцизни стоки, както и всяко друго лице, което осъществява дейност, свързана с търговията с такива стоки и увеличаването на наказанието с измененията на НК / ДВ бр.26 от 06-04-2010, в сила от 10.04.2010год./ законодателят е имал предвид именно тях. Поради изложеното съдът намира, че и най-лекото, предвидено в чл.234 ал.1 от НК  наказание от една година лишаване от свобода се оказва несъразмерно тежко с стореното от подс.Христов деяние, поради което ОТМЕРИ наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. По същите съображения съдът намира, че следва да приложи и разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК, като предвидените по-леки наказания: глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на продаваните стоки и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода не следва да се налагат на подс.Х..

          Налице са условията на чл.66 от НК – подс.Х. е с чисто съдебно минало, през целия си житейски път от 64 години няма данни за други противообществени прояви, поради което стореното се явява инцидентна проява и налага наложеното наказание лишаване от свобода да не се изтърпява ефективно, а да се отложи за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

          Така определеното наказание съдът намира за справедливо, обществено оправдано и отговарящо на целите предвидени в чл.36 НК: подсъдимата ще преусмисли стореното, а определения изпитателен срок ще бъде проверка за бъдещото й поведение.

          Налице са условията на чл.234 ал.3 от НК, поради което следва да бъдат отнети в полза на Държавата предмета на престъплението: 73 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „JIN LING”, 83 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Raguel Slims” и 3 кутии цигари без български акцизен бандерол, марка „Ruby”, черни, като на основание чл.124 ал.5 от ЗАДС  след влизане на присъдата в сила следва да бъдат УНИЩОЖЕНИ.

          Подсъдимата дължи направените по делото разноски - 30лв. по сметка на ОД на МВР – Русе.

 

          Причини за извършване на престъплението: финансови проблеми, ниско правосъзнание.

 

          Така мотивиран съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: