Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Русе, 18.11.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, седми граждански състав, в публичното съдебно заседание на осемнадесети ноември, две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ХРИСТОВА

 

            при секретаря Е.Д., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 5617 по описа за 2011 г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е за делба на недвижим имот, с правно основание чл.34 ал. 1 от ЗС вр. чл. 69 от ЗН и се намира във фазата по допускането й.

            Ищецът Я.С.Е. с ЕГН **********, чрез адв. К.Г. е предявил иск с предмет делба на съсобствен имот против: 1.П.Й.Т. ЕГН **********; *. П.С.Р., ЕГН **********; *. С.С.Р., ЕГН ********** при следните права: 2/6 ид. части от имотите за ищеца, 2/6 ид. части за първия ответник П.Й.Т. и по 1/6 ид части за останалите ответници П.С.Р. и С.С.Р.. Искът за делба е предявен по отношение на недвижими имоти - 2 ниви и лозе, находящи се в землището на с.Сваленик, общ.Иваново, обл.Русе подробно описани в исковата молба.

            В законоустановения срок ответникът П.Й.Т. е подала писмен отговор, с който счита молбата за допустима и основателна, при квотите посочени в исковата молба. Моли да се приемат писмените доказателства и не ги оспорва. Няма доказателствени искания.

            В съдебно заседание ищецът, чрез адв. Г., моли да се допусне делбата при посочените права.

            В съдебно заседание ответниците не се явяват и не се представляват.

            От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

            От представеното по делото удостоверение за наследници № 42 от 20.04.2011 г. на кмета на с. Щръклево, община Иваново, област Русе, се установява, че С. Е. *** на 17.09.1932 г., бивш жител *** е починал на 14.11.2003 г., като е оставил за свои наследници: П.Й.Т., ЕГН ********** – съпруга, Я.С.Е., ЕГН ********** – син и Б. С.ова Р., ЕГН **********-дъщеря, починала на 17.03.1986 г. и оставила за свой наследник С. П. Р., ЕГН ********** – съпруг, който починал на 31.12.2006 г., и останали наследници: син П.С.Р., ЕГН ********** и дъщеря С.С.Р. ЕГН **********.

            По делото не се спори, че с решение по чл. 27 от ППЗСПЗЗ на Поземлената комисия в Община Цар Калоян № 82 от 22.07.1997 г. по преписка № 432-2С от 03.08.1995 г. наследодателят на страните е възстановил правото си на собственост върху процесните имоти.

            Видно от нотариален акт  за собственост на недвижими имоти, възстановени по закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 56 том І рег. № 569, нот.дело № 56/16.02.1999 г. на нот. М. Ц. при РРС наследодателят на страните С. Е. Т. е признат за собственик въз основа на решение № 82 от 22.07.1997 г. на ПК, на следните недвижими имоти:  

            1.Нива в местността "ПОД ЛЕТИЩЕТО", с площ от 10.000 дка (десет декара),  четвърта категория,  парцел № 34  (тридесет и четири) от масив № 28 (двадесет и осем) съставляващ имот № 028034 (двадесет и осем хиляди тридесет и четири) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 028035 на Ц. Л. В., кад,№ 028107 Полски път, имот № 028033 на Н. Е. Я., кад.№ 028107 Полски път.

            2.Нива в местността "ДОБРЕВ ОРМАН" с площ от 20.002 дка (двадесет декара и два кв.м), четвърта категория, парцел № 31 (тридесет и едно) от масив № 39 (тридесет и девет), съставляващ имот № 039031 (тридесет и девет хиляди тридесет и едно) по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 039092 на Ц. Н. М., кад.№ 039052 Полски път, кад.№ 000311 Полски път, кад.№ 039038 Полски път.

            3.Лозе е местността "ИВАНЧОВА ЧЕШМА", с площ от 1.090 дка (един декар и деветдесет кв.м), четвърта категория, парцел № 280 (двеста и осемдесет) от масив № 71 (седемдесет и едно), съставляващ имот № 071280 (седемдесет и една хиляди двеста и осемдесет) по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 071063  на наследници на Ф. П. К., имот № 071302  на  К. П. К., имот № 071281 на Н. Е. Я.,   кад.№ 071226   Полски път.  Ограничения при ползването на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

            Видно от скица № 3353/08.06.2011 г. изд. от ОСЗГ общ. Иваново  имот с № 028034 в землището на с. Сваленик, с ЕКАТТЕ 65509, община Иваново, представлява нива от 10 дка, в местността  „Под летището”, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 028146-нива на „Планетасол”ЕООД,  им. № 028145-нива на Д. Б. Д., им. № 028107-полски път на Община Иваново, им. № 028033-нива на Е. Н. Е. и им. № 028107-полски път на Община Иваново и е собственост на наследниците на С. Е. ***.

            Видно от скица №  03354/08.06.2011 г. изд. от ОСЗГ общ. Иваново имот с № 039031 в землището на с. Сваленик, с ЕКАТТЕ 65509, общ. Иваново, представлява нива  от 20,002 дка, в местността „Добрев Орман”, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 039092-нива на „Юрокапитал финанс”АД, им. № 0390052-полски път на Община Иваново, им. № 000311-полски път на Община Иваново и им. № 039038-полски път на Община Иваново  Иваново и е собственост на наследниците на С. Е. ***.

            Видно от скица № 03355/08.06.2011 г. . изд. от ОСЗГ общ. Иваново  имот с № 071280 в землището на с. Сваленик, с ЕКАТТЕ 65509, общ. Иваново, представлява лозе от 1,090 дка, в местността „Иванчова чешма”, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 071063 –лозе на И. А. Г. и др., им. № 071302 – лозе на „Елана фонд за земед. земя” АДСИЦ, им. № 071281 – лозе на Е. Н. Е. и им. № 071226 – полски път на Община Иваново, с ограничение трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прави следните правни изводи:

            Съгласно чл. 69 от Закона за наследството наследникът може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя, като искът не се погасява по давност.

            Съгласно чл. 34 от Закона за собствеността всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен, ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.          

            От представените по делото доказателства се установи безспорно, че страните са станали съсобственици на описаният имот, като наследници на С. Е. Т., бивш жител ***, починал на 14.11.2003 г., като: П.Й.Т., ЕГН **********, е преживялата му съпруга, Я.С.Е., ЕГН ********** е негов син и Б. С. Р., ЕГН **********- негова дъщеря, починала на 17.03.1986 г. и оставила за свой наследник С. П. Р., ЕГН ********** – съпруг, който починал на 31.12.2006 г., и останали наследници: внук П.С.Р., ЕГН ********** и внучка С.С.Р. ЕГН **********.

            Наследодателят на страните С. Е. Т. е притежавал и е възстановено правото му на собственост върху процесните недвижими имоти: Нива в местността "ПОД ЛЕТИЩЕТО", с площ от 10.000 дка, Нива в местността "ДОБРЕВ ОРМАН" с площ от 20.002 дка и Лозе е местността "ИВАНЧОВА ЧЕШМА", с площ от 1.090 дка, с описани по-горе граници, през 1997 г., които подлежат на делба между посочените страни.

            При така установената фактическа обстановка съдът намира, че имотът следва да бъде допуснат до делба при права, както следва: 2/6 ид.части за П.Й.Т. ЕГН **********, */6 ид.части за Я.С.Е. с ЕГН ********** и по 1/6 ид. части за П.С.Р., ЕГН ********** и С.С.Р., ЕГН **********.

            Мотивиран така и на основание чл.344 от ГПК, съдът

 

                                                                       Р Е Ш И :

 

            ДОПУСКА съдебна делба между: Я.С.Е. с ЕГН **********,***, П.Й.Т. ЕГН **********,***; П.С.Р., ЕГН **********;*** и С.С.Р., ЕГН **********,***, която да се извърши за следните недвижими имоти:

            1.Нива в местността "ПОД ЛЕТИЩЕТО", с площ от 10.000 дка (десет декара),  четвърта категория,  парцел № 34  (тридесет и четири) от масив № 28 (двадесет и осем) съставляващ имот № 028034 (двадесет и осем хиляди тридесет и четири) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 028035 на Ц. Л. В., кад. № 028107 Полски път, имот № 028033 на Н. Е. Я., кад.№ 028107 Полски път.

            2.Нива в местността "ДОБРЕВ ОРМАН", с площ от 20.002 дка (двадесет декара и два кв.м), четвърта категория, парцел № 31 (тридесет и едно) от масив № 39 (тридесет и девет), съставляващ имот № 039031 (тридесет и девет хиляди тридесет и едно) по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 039092 на Ц. Н. М., кад.№ 039052 Полски път, кад.№ 000311 Полски път, кад.№ 039038 Полски път.

            3.Лозе е местността "ИВАНЧОВА ЧЕШМА", с площ от 1.090 дка (един декар и деветдесет кв.м), четвърта категория, парцел № 280 (двеста и осемдесет) от масив № 71 (седемдесет и едно), съставляващ имот № 071280 (седемдесет и една хиляди двеста и осемдесет) по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 071063  на наследници на Ф. П. К., имот № 071302  на  К. П. К., имот № 071281 на Н. Е. Я.,   кад.№ 071226   Полски път.

 Ограничения при ползването на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

 

            ПРИ ПРАВА: 2/6 ид.части за П.Й.Т. ЕГН **********, */6 ид.части за Я.С.Е. с ЕГН **********, */6 ид. части за П.С.Р., ЕГН ********** и 1/6 ид. части за С.С.Р., ЕГН **********.

 

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Русенски окръжен съд.

 

                                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: