Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 151

 

гр. РУСЕ, 23.11.2009 г.

 

        В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

            РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД II-ри граждански състав.........в публично заседание на 27-ми октомври през две хиляди и девета година............в състав:

 

                                                           Председател: МИЛЕН ПЕТРОВ

 

при секретаря Ю.О. и в присъствието на прокурора ...........................................като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ гр. д. № 5011 по описа за 2009 г., за да се произнесе, съобрази :

 

            Предявен е иск с правно основание чл.82, ал.2 от СК/отм./.

            Ищецът Г.Р.С. *** твърди, че  ответникът е негов баща. Заявява, че понастоящем  е навършил пълнолетие и е записан като редовен ученик в училище в Кралство Испания. Твърди още, че няма доходи и имущество, от което да се издържа, както и че единствено майка му го подпомага в издръжката, но доходите й са ограничени,т.к. същата е регистрирана като безработна.  Иска от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплаща ежемесечна издръжка в размер на 100.00лв., считано от 30.03.2009г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

            Ответникът Р.С.М. ***  оспорва иска по основание и размер.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

            Издръжката, която се иска е с правно основание чл.82, ал.2 от СК/отм./.

От представеното заверено копие от удостоверение за раждане на ищеца Г.Р.С. е видно, че същият е навършил пълнолетие и че ответникът е негов баща. По делото е представено удостоверение от 18.07.2009г.,видно от което ищецът е записан за учебната 2008/2009г. като  ученик в УСОПО”Ескола дел Требал”-гр.Барселона,Испания, като от удостоверението не става ясно дали С. учи редовно или задочно. По делото липсват данни и за получаваните от майката на ищеца доходи, както и данни за притежавано от С.  имущество и получавани доходи. По делото е представено удостоверение за доходи  №13/24.08.2009г.,изх. от „Бай Кольо”ООД-с.Тръстеник, от което се установява, че ответникът е получил за м.07.2009г., брутно трудово възнаграждение в размер на 195.96лв. По делото се представиха доказателства-Експертно решение №1907/17.09.2009г. на ТЕЛК за общи заболявания-гр.Русе, от което е видно че ответникът е със 76% неработоспособност с водеща диагноза-първични мускулни увреждания. Представени са писмени доказателства- два броя удостоверения за раждане,изх. от Община Русе, от които съдът установява,че ответникът  има родени две деца – С. и Г. – понастоящем непълнолетни.

            При така установените фактически положения съдът прави следните правни изводи:

            Съгласно чл.82, ал.2 СК/отм./, родителите дължат издръжка на своите навършили пълнолетие деца, ако последните не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си, когато учат редовно в средни, полувисши и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение, до навършване на 20-годишна възраст при обучение в средно и на 25-годишна възраст при обучение в полувисше или висше учебно заведение. Същевременно на основание чл.82, ал.3/отм./ издръжката по предходната алинея се дължи, ако тя не съставлява особени затруднения за родителите. Видно от представените доказателства за доходите на ответника, съдът приема, че исканата от ищеца издръжка би съставлявала особено затруднение за ответника с оглед здравословното му състояние и ниския размер на доходите му. Последните може да задоволят само неговите потребности, а от представените писмени доказателства е видно, че ответникът следва да осигурява нормална издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца  С. и Г., задълженията към които имат абсолютен характер за него,поради което съдът счита,че с плащането на издръжка на своето навършило пълнолетие дете, М. би поставил себе си в крайно затруднено финансово положение.Следва да се отбележи и че ищецът не е представил по делото доказателства, че е ученик-редовна форма на обучение. Предвид гореизложеното, съдът приема, че искът е неоснователен и не следва да се уважава.

                        Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

            ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.С. ***, ЕГН:********** срещу Р.С.М. ***, ЕГН:**********  за заплащане на месечна издръжка по чл. 82 ал.2 СК/отм./ в размер на 100.00лв.  

           

            РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Р у с е н с к и  о к р ъ ж е н  с ъ д   в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                               Районен съдия: