1.  За започване на стаж в Министерството на правосъдието се представят следните документи:
  2. Документите за провеждане на юридически стаж се приемат от Министерството на правосъдието до 10 число на месеца, предшестващ неговото започване.
  3. За явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, стажант-юристът подава писмено заявление по приложения образец до Министъра на правосъдието, чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага стажантска книжка, акт за встъпване и акт за напускане. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура и следствена служба, адвокат или нотариус.
  4. През 2020г. МП ще провежда изпит за придобиване на юридическа правоспособност, съгласно заповед на Министъра на правосъдието.

Въпросник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

План за провеждане на стаж.

Декларация за идентичност на имената.

Заповед за приемане на стажант-юристи.

Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

Вътрешни правила за провеждане на стажа на стажант-юристите. Приложение 1. Приложение 2.