Местоположение: Етаж 3, Стая № 34

Телефон: 082 / 881 334

Достъп: Само през източните стълби, поради обособените зони за сигурност. 

Работното време на архива е от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване.

Служба архив:

  • приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
  • приема от административния секретар папките с документи по чл. 11, ал. 1, т. 7;
  • води архивната книга;
  • отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
  • извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
  • изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
  • отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
  • извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след подписване на протокол, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител;
  • извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.