Местоположение: Етаж 3 Стая № 29

Достъп: Няма достъп за граждани, поради обособените зони за сигурност.

Телефон: 082 / 881 329

Съдебният помощник:

  • подпомага съдиите в тяхната работа;
  • извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;
  • изготвя проекти на съдебни актове;
  • проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС и ВКС по различни въпроси;
  • изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;
  • дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;
  • изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител.