!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

ПРОТОКОЛ

Днес 25.01.2019 г. от 15:00ч в изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията разгледаха всяко постъпило заявление с приложенията към него по реда на тяхното постъпване и прецениха дали са представени всички необходими документи по т.3 и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.2 от Заповед № 594/19.12.2018 г. на Председателя на съда. До следващ етап – Писмен тест са допуснати единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания, както следва:

 

За длъжността „Призовкар“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

1

474/15.01.2019г.

Петя Александрова Велизарова

2

512/16.01.2019г.

Мирослав Георгиев Иванов

3

513/16.01.2019г.

Златан Тихолов Ангелов

4

702/21.01.2019г.

Цветомир Валтер Цветанов

 

За длъжността „Съдебен секретар“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

1

569/17.01.2019г.

Камелия Здравкова Алексиева

2

647/18.01.2019г.

Анелия Генчева Генчева

 

Няма недопуснати кандидати.

Заседанието на комисията приключи в 16:45ч.

Копие от този протокол и методиката  за провеждане на Втория етап – Писмен тест, която се счита неразделна част от него, да се публикуват на таблото на главния вход на съдебната палата и на интернет-страницата на ОС – Русе на 25.01.2019 г.

 

Председател: . . . . . . . . . . . . . .

/П/               

Членове:

1. . . . . . . . . . . . . . 

/ П /

2. . . . . . . . . . . . . . 

 / П /