ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с откритата процедура за избор на обслужваща банка, Декларацията по т. 1.10 от Методиката следва да се подаде по действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, а не по посочения в Методиката и отменен Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.