!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   courtruse@gmail.com  Пресслужба:   courtruse.press@gmail.com
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Обяви, конкурси

 ПРОТОКОЛ

Днес 28.02.2019 г. от 16.00  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол събеседване и класиране

 ПРОТОКОЛ 

Днес 28.02.2019 г. от 13.20  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

 

Прочети още: Протокол компютърен тест призовкари

 ПРОТОКОЛ

Днес 28.02.2019 г. от 13.00  ч. изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол компютърен тест секретари

ПРОТОКОЛ

Днес, 18 февруари 2019 г., 15.00 ч., изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията  констатираха следното:

Прочети още: Протокол писмен тест

ПРОТОКОЛ  

Днес,  11.02.2019 г.,  в  сградата на Окръжен съд - Русе,  се проведе заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени във връзка с процедурата за избор на банка, обслужваща сметките на Окръжен съд – Русе, назначена със Заповед № 55/06.02.2019 г., на председателя на Окръжен съд - Русе,  в  състав:

Прочети още: Протокол банки

ПРОТОКОЛ

Днес 25.01.2019 г. от 15:00ч в изпълнение на Заповед № 28/17.01.2019 г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията разгледаха всяко постъпило заявление с приложенията към него по реда на тяхното постъпване и прецениха дали са представени всички необходими документи по т.3 и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.2 от Заповед № 594/19.12.2018 г. на Председателя на съда. До следващ етап – Писмен тест са допуснати единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания, както следва:

Прочети още: Протокол документи

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с откритата процедура за избор на обслужваща банка, Декларацията по т. 1.10 от Методиката следва да се подаде по действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, а не по посочения в Методиката и отменен Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  ПО ИЗБОР НА БАНКА,

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СМЕТКИТЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ

  

Съгласно Заповед № 13 от 11.01.2019 година на Административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Русе е открита процедура за избор на банка за обслужване на сметките на съда. Процедурата е в съответствие с Решения на ВСС по протоколи  № 18 от 19.05.2004 г., № 20 от 22.06.2005 г. и  № 53 от 19.12.2006 г., както и на решения на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС по протоколи № 04 от 23.01.2013 г. и № 22 от 22.05.2013 г.,

Прочети още: Покана

ОБЯВА

На основание Заповед № 594/19.12.2018 г., Окръжен съд – Русе обявява Конкурс за назначаване на длъжността  "Призовкар"- 2 (две) щатни бройки и на длъжността "Съдебен секретар"- 1 (една) щатна бройка в Окръжен съд – Русе.

Прочети още: Обява