О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Отлични резултати отчете Окръжен съд – Русе за 2018 г.

 

На 15 март 2019 г. в Мраморната зала на Русенската съдебна палата беше проведено годишно отчетно събрание на съдиите за представяне, обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за 2018 година.

Специални гости на събитието бяха Севдалин Мавров и Драгомир Кояджиков - членове на Висшия съдебен съвет, Янко Янев – административен ръководител на Апелативен съд – Велико Търново, Диан Василев – административен ръководител на Административен съд – Русе, Пламен Ченджиев – административен ръководител на Районен съд – Русе, Галена Дякова – административен ръководител на Районен съд – Бяла, Георги Георгиев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе и Светлин Коларов – заместник-председател на Русенска адвокатска колегия. Присъстваха всички съдии от съдебния район на Окръжен съд – Русе.

Докладът, който включва обобщени данни за работата на трите съда в района (Окръжен съд – Русе, Районен съд – Русе и Районен съд – Бяла) през изминалата календарна година, беше представен от съдия Искра Блъскова - административен ръководител на ОС - Русе.

Увеличаване на гражданските и търговските дела и приключване на всички видове дела в законоустановените срокове, отчете председателят на съда. Следва да се отбележи, че наказателните дела с предмет наркотични вещества през 2018 г. са 29 бр., което сравнено с постъплението на този вид дела през предходната 2017 г. /18 бр./ сочи увеличение на броя дела. По наказателни дела първа инстанция от постановените 550 бр. акта, в законоустановения срок са изготвени 540 бр., което е 98 % и са просрочени 10 бр., което е 2 %. По наказателни дела въззивна инстанция от постановените 241 бр. акта, в законоустановения срок са изготвени 240 бр. или 99% и са просрочени само 1 бр. или 1%.

И през 2018 г. се запазва тенденцията на увеличаване броя на предадените на съд лица. През отчетната година те са 98. За сравнение през 2017 г. са били 94, а през 2016 г. – 82 лица, което сочи на трайна тенденция към увеличение на подсъдимите.

Работата на въззивните състави по граждански дела е добра. Голяма част от тези дела приключват в едно съдебно заседание, което се дължи на прецизното провеждане на подготвителните заседания и бързото им насрочване.

От всички 326 бр. търговски дела за разглеждане са свършени 210 бр. или 64% - илюстрация за добрата резултатност и ефективност на работата на търговските съдии.

Резултатите на върнатите от горните инстанции дела недвусмислено доказват високия професионализъм на съдиите от всички отделения. Дължат се на добрата квалификация на съдиите и допринасят за високото ниво на правораздаването в Окръжния съд. От всички върнати през 2018 г. обжалвани съдебни актове, с най – много потвърдени такива от трите отделения, са съдиите: Свилен Сирманов – 11 бр., Антоанета Атанасова – 9 бр., Палма Тараланска - 5 бр.

След обсъждането на доклада, бяха дискутирани административни въпроси, касаещи работата на съдиите и прокурорите от съдебния район.

Всеки един от гостите поздрави съдиите от Русенския съдебен район за отчетените високи резултати и проявения изключителен професионализъм в работата.

Госпожа Блъскова поднесе благодарност към всички магистрати и съдебни служители за положения през изминалата година труд, за куража и стоицизма, които проявяват при изпълнение на служебните си задължения в изключително напрегнатата политическа и икономическа обстановка в страната и липсата на достатъчно обществено доверие в съдебната власт, като им пожела много здраве, висок професионализъм и удовлетвореност от работата.   

 

С пълния текст на доклада и статистическите данни към него може да се запознаете на

http://justice-ruse.org/courtnew/index.php/godishen-doklad

 

  

Връзки с обществеността,                                                                                                         18 март 2019 г.

082/881-332; 0878 405 223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.