!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

17 21декември 2018 г.

 

 

 

17 декември 2018 г. (понеделник) 

НОХД № 480/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на И. П. е повдигнато обвинение за това, че за времето от 26.03.2016г. до 27.03.2016год., в гр. Русе, след предварителен сговор с неустановено лице, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства отнел чужди движими вещи-пари в брой на обща стойност 188 385, 52 лв. от владението на Юробанк България АД-клон Русе, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпление по чл. 196а, вр.чл. 195, ал. 1, т. 3 пр. 1, т. 4 пр. 2, т.5, вр. чл. 194 ал. 1 НК.

 

НОХД № 735/2018 г. по описа на РОС – 10.30 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Б. А. и П. И. и Б. М., като на всеки от тях са повдигнати по две обвинения:

Първото обвинение срещу Б. А. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу Б. А. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу П. И. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А., като подбудител и помагач и Б. М., като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“ АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу П. И. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу Б. М. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, направил опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ***, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2 вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Второто обвинение срещу Б. М. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., съзнателно се ползвал пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

НОХД № 697/2018 г. по описа на РОС – 14.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против М. К. за това, че през периода от 26.06.2013 г. до 23.11.2015 г.,вкл. в гр.Русе, като управляващ и представляващ юридическото лице „Т.” ЕООД – гр.Русе в подадени до Дирекция на Природен парк „Русенски лом“ – Русе, - „Справка съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП /отм./ за общия оборот и за оборота на доставките, които са обект на поръчката за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./“ /образец № 10 одобрен с решение № 17/07.05.2013 г. на директор на ДПП Русенски лом/ и „Списък – декларация съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП /отм./ на изпълнените от участника договори с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която се представя оферта за последните три години 2010, 2011 и 2012 г./“ /образец 9 одобрен с решение № 17/07.05.2013 г. на директор на ДПП Русенски лом/, приложени към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане, оборудване и техника за ДПП „Русенски лом“ с две обособени позиции:

№ 1 – Доставка на техника по проект №  5103020-9-652 „Опазване на местообитанията при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП „Русенски Лом“ по процедура № BG161РО005/10/3.0/2/20 „Дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“, компонент 1 – изпълнение на дейности в резервати и паркове в изпълнение на договор - №  5103020-С-006/17.01.2012 г. , сключен между МОСВ и ДПП „Русенски лом“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“;

№ 2 Доставка по проект „Дейност по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом“, референтен №  BG161РО005/11/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, идентификационен № DIR-5113326-6-100 в изпълнение на договор № DIR-5113326-С-006/19.08.2012 г., сключен между МОСВ и ДПП „Русенски лом“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, депозирана в Дирекция Природен парк „Русенски лом“ с вх.№126/26.06.2013 г.,  представил неверни сведения – че е реализирал оборот на дружеството от изпълнението на дейности, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 финансово приключили години - за 2010 г. в размер на 202 000 лева, за 2011 г. 943 000 лева и за 2012 г. – 3 267 000 лева и че в периода 05.03.2012 г. – 03.05.2012 г. е изпълнил договор от 05.03.2012 г. с възложител „П.“ ЕООД – гр.Русе с предмет „Доставка на техническо оборудване и обзавеждане“ на стойност 803 250 лева, без включен ДДС, за да получи средства от фондове – Европейски фонд за регионално развитие, предоставени от Европейския съюз на българската държава, като получил средства в размер на 257 521.25 лева - престъпление по чл.248а, ал.5 /изм./ вр. ал.3/изм./, пр.1 вр. ал.2/изм./ пр.1 от НК.

 

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                           13 декември 2018 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.