!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 ПРОТОКОЛ 

Днес 20.12.2017г. от 15:00ч в изпълнение на Заповед № 593/19.12.2017г. на административния ръководител на ОС – Русе се проведе заседание в пълен състав на конкурсната комисия. Членовете на комисията разгледаха всяко постъпило заявление с приложенията към него по реда на тяхното постъпване и прецениха дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.2 от горепосочената заповед. До следващ етап – Писмен тест са допуснати единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания, както следва:

 

 

За длъжността „Съдебен помощник“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

1

12736/28.11.2017г.

Васил Петров Господинов

2

12921/01.12.2017г.

Светлана Насева Енчева

3

12939/01.12.2017г.

Габриела Иванова Тончева

4

13220/08.12.2017г.

Мердин Емилов Младенов

5

13284/08.12.2017г.

Антоанета Иванова Абрашева

6

13382/12.12.2017г.

Моника Велизарова Янева

7

13412/12.12.2017г.

Силвена Ангелова Ангелова

8

13472/13.12.2017г.

Виктория Пламенова Пенчева

9

13606/15.12.2017г.

Ирина Христова Пеева

10

13657/18.12.2017г.

Мая Петрова Петкова

 

За длъжността „Съдебен секретар“:

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

1

12893/30.11.2017г.

Снежана Георгиева Богданова

2

13123/06.12.2017г.

Иванка Савова Венкова

3

13659/18.12.2017г.

Радостина Илиянова Станчева

4

13608/15.12.2017г.

Ирина Христова Пеева

 

Заседанието на комисията приключи в 17:00ч.

Копие от този протокол и методиката  за провеждане на Втория етап – Писмен тест, която се счита неразделна част от него, да се публикуват на таблото на главния вход на съдебната палата и на интернет-страницата на ОС – Русе на 28.12.2017г.

 
Председател: . . . . . . . . . . . . . .
/П/
Членове:

. . . . . . . . . . . . .
/П/
. . . . . . . . . . . . .
/П/
. . . . . . . . . . . . .
/П/
. . . . . . . . . . . . .
/П/