О Б Я В А

На основание Заповед №498/13.11.2017 г., Окръжен съд – Русе обявява Конкурс за назначаване на длъжността "Съдебен секретар"- 1 (една) щатна бройка и на длъжността „Съдебен помощник“ – 1 (една) щатна бройка в Окръжен съд – Русе.

Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжностите:

На длъжностите „Съдебен секретар” и „Съдебен помощник“ се назначава лице, което:

 • има само българско гражданство;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение
 • има завършено средно образование;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • не е народен представител;
 • не е съветник в общински съвет - само за общинска администрация Русе;
 • не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
 • притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдебните служители;

На длъжността „Съдебен помощник“ се назначава лице, което, освен горните изисквания:

 • има завършено висше образование по специалността право;
 • е преминало изискуемия стаж по ЗСВ и  е придобило юридическа правоспособност;
 • не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт;
 • притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите;
 • не страда от психическо заболяване

Специфични изисквания за заемане на длъжностите:

 • умения за работа в екип, дискретност, изпълнителност, лоялност и инициативност;
 • комуникативни умения, самодисциплина и отговорност
 • умения за работа  със стандартно офис оборудване
 • умения за работа с компютър, компютърна грамотност /MS Windows, MS Office, Internet/;
 • компютърни умения за работа с правно-информационни системи АПИС, Сиела;
 • умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на решение на нестандартни проблеми и ситуации , способност за работа в динамична среда
 • познание относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация

Предимство:

 • наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжностите  „Съдебен секретар” и „Съдебен помощник“;
 • владеене на чужд език от официалните езици на ЕС.

 Описание на длъжността „Съдебен секретар“:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания, подготвя формуляри, графици и др. документи. Изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор. Минимален размер на основната заплата за длъжност „Съдебен секретар“ - съгласно чл.348 от ЗСВ и чл.151 от ПАС, Класификатора на длъжностите в администрацията и Правилата за прилагането му.

Описание на длъжността „Съдебен помощник“:

Подпомага съдиите при тяхната работа и изпълнява задачи, изискващи правни знания. Изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор. Размер на основната заплата за длъжност „Съдебен помощник“ - съгласно чл.247 и чл.348 от ЗСВ и чл.151 от ПАС.

Необходимите документи за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/:

 • писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 • пълномощно за подаване на документи (ако това не се прави лично от кандидата);
 • автобиография тип CV;
 • заверено от кандидата копие от лична карта;
 • заверено от кандидата копие от диплома за завършено образование;
 • заверено от кандидата копие от удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност;
 • заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /при наличие на такъв/ - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 • заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи придобити умения за компютърна грамотност;
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • медицинско свидетелство за работа – оригинал;
 • медицински документ от „Център за психично здраве” за кандидатстващи на длъжност в съдебната система, удостоверяващ, че кандидатът не страда от психично заболяване – оригинал;
 • удостоверение от служба за трудова медицина „Антеа консулт” ЕООД Русе, ул. "Белоградчик" № 7, че кандидатът е годен да изпълнява задълженията на  длъжността за която  кандидатства – оригинал -  / тел.082/830 004/
 • декларация по образец за спазване на изискванията по чл. 136 от ПАС;
 • декларация по образец по чл.137, ал.1 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ;

Кандидатът може да подава и заверени копия от други свидетелства, сертификати и документи, които доказват допълнителна квалификация и умения за обявената длъжност.

За съдебните служители се прилагат и задълженията по чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ.

Начин на провеждане на конкурса:

ПЪРВИ ЕТАП – по документи.

ВТОРИ ЕТАП – писмен тест.

ТРЕТИ ЕТАП – проверка на компютърната грамотност и други практически умения.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – събеседване, класиране.

Списъците и другите съобщения за конкурса ще се обявяват на таблото на централния вход на съдебната палата и на интернет страницата на съда www.justice-ruse.org.

Срокът за подаване на документи е едномесечен от публикуване на обявата, на адрес: Окръжен съд – Русе, гр. Русе, ул. "Александровска" № 57, етаж 3, стая 33 – регистратура, където същите се регистрират с входящ номер по дата и час. При подаване на документите за участие в конкурса, лицето следва да представи  за сравнение оригиналите на дипломата за завършено средно образование, за завършено юридическо образование и на удостоверението за придобита юридическа правоспособност, сертификати и други документи, които след сверяване на представените копия се връщат на подателя.Кандидатите могат да се запознаят с типова длъжностна характеристика за длъжностите при подаване на документите.

Обявата е публикувана във вестник „Утро” на 18.11.2017г

За допълнителна  информация – тел. 881 273.

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ : . . . . . . . . . . . .

/П/