!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

ПРОТОКОЛ

Днес 14.11.2016г. от 15:30ч., в изпълнение на заповед № 416/26.09.2016г. на административния ръководител на ОС – Русе за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Призовкар“ – 1 (една) щатна бройка в Окръжен съд – Русе,  се проведе заседание в пълен състав на назначената съгласно заповед № 454/27.10.2016г. конкурсна комисия.

Членовете на комисията  констатираха следното:

На 14.11.2016г. в  13.40ч.  в Съдебната палата, ет.3, във фоайето пред общото деловодство на РОС се яви допуснатият  до етапа кандидат. Самоличността му бе установена от комисията преди  заемане мястото в залата на информационния център на ет.4 въз основа на представена лична карта. Кандидатът се  подписа  в присъствен списък. На кандидата се дадоха указания за провеждане на писмената част на  етапа „събеседване и писмена проверка на основни познания за общата нормативна уредба на съдебната власт” и направиха допълнително уточнения по Методиката за събеседването и изискванията за форматиране на въпросника.

В обявения за начален час на етапа на кандидата беше  предоставен въпросник, който следва да изготви от него на компютър на предварително подготвена бланка, след което да  се разпечата. За начало на писмената част на етапа бе обявен 14.00ч. с продължителност 30 минути и край 14.30ч. Предаването на писмената работа от кандидата се удостовери с подписа му и на член от комисията в присъствения списък. Не бяха констатирани нарушения. Кандидатът се възползва изцяло от предоставено време и  предаде работата си в 14.20ч.

След приключване на писмената част от етапа, членовете на комисията обявиха почивка, провериха писмената работа /въпросник /, отчетоха верните отговори и пропуските и поставиха оценките си в индивидуална работна карта.

В 14.50ч. кандидатът беше поканен за събеседване с комисията. Бяха зададени въпроси от предварително разработени теми – въпроси за интервю и устно решение на казус/ситуация. Кандидатът беше оценен непосредствено след събеседването с оценка по шестобалната система с точност до 0.50. Всеки член на комисията попълва индивидуална карта за оценка, като максималната оценка за всеки критерий и общо за етапа е 6.00. Оценката за всеки критерий се формира като средно аритметично от оценките на всеки член на комисията по съответния критерий. Общата оценката се формира като средно аритметично от оценките за всички критерии.

Конкурсната комисия изчисли бала на кандидата, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

Въпросник

Казус/ ситуация

Етичен кодекс

Вербална и невербална комуникация

Мотивация/

очаквания,

перспективи,

планове

Обща оценка

1

Ясен Дочев Стоянов 11478/ 26.10.2016г

5.00

5.00

5.83

5.33

5.17

5.27

 

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира  кандидата получил резултат, както следва:

 

Заявление №/дата

Име, презиме, фамилия

Бал

1

11478/ 26.10.2016г.

Ясен Дочев Стоянов

5.27

 

Така класираният кандидат ще бъде предложен на административния ръководител  на ОС – Русе, който с писмена заповед ще обяви лицето спечелило конкурса съобразно класирането за първото място. Лицето, определено за спечелило е длъжно да се яви за сключване на трудов договор и да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяването на заповедта на Председателя на таблото на централния вход на съдебната палата и на интернет-страницата на ОС – Русе.

Решението на комисията е окончателно.

Заседанието на комисията приключи в 15.45ч.

Копие от този протокол да се публикува на таблото на главния вход на съдебната палата и на интернет-страницата на ОС – Русе на 14.11.2016г.

 

Председател:             /П/

 

Членове: 1.            /П/ 

 

2:             /П/