!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д - РУСЕ
 
Седмичен бюлетин 
на предстоящи за разглеждане наказателни дела 
12 – 16 декември 2016 г.
 
14 декември 2016 г. (сряда)  
 
НОХД № 608/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против К.М.В. (роден 1969 г.) и К.К.Д. (роден 1963 г.), граждани на Република Румъния, обвинени в извършване на кражба и грабеж.
Повдигнатите на подсъдимите обвинения са за това, че:
- на 04.06.2016 г. в гр. Русе, двамата в съучастие, всеки от тях като извършител, отнел чужди движими вещи – пари, в размер на 400 щатски долара с левова равностойност 701.40 лева, от владението на украинския гражданин О.С., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително да вършат кражби и грабежи - престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 198, ал. 1 от НК;
- на 05.06.2016 г. в гр. Русе, двамата подсъдими след предварителен сговор и чрез използване на моторно превозно средство, отнели чужди движими вещи – пари, в размер на 400 евро с левова равностойност 782.33 лева, от владението на молдовския гражданин Ю.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ била заместена - престъпление по чл. 197, т. 3, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и т. 5, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.
 
 
НОХД № 410/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д.Г.Д. (роден 1935 г.), обвинен в извършване на престъпление по чл. 252 ал. 2 пр. 1 и 2 вр. чл. 252 ал. 1 от НК – извършване по занятие на банкови сделки без съответното разрешение.
Подсъдимият Д.Г.Д. е обвинен в това, че за периода от 26.11.2004 г. до 7.03.2014 г. в гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз), което се изисква по силата на чл. 11 ал. 1 от Закон за банките (обн. в ДВ бр.52/1997 г., в сила до 1.01.2007 г.) и по чл. 13 ал. 1 от Закона за кредитните институции (обн. в ДВ бр.59/21.1.2006 г.), извършил по занятие банкови сделки - предоставил парични средства под формата на кредити (заеми) в българска и чужда валута на физически и юридически лица със задължение за тях при връщане на заема да заплащат и съответната начислена от него лихва върху предоставената сума, както следва:
- за периода от 26.11.2004 г. до 2006 г. предоставил в гр. Русе на И.Я.Д. от град Пловдив – заем в общ размер на 27 600 лв. срещу 1.5% месечна лихва, обезпечен с ипотека на недвижим имот, погасен с връщане на пари от продажба на недвижим имот - магазин, като получил доход от начислената лихва в размер на 9 784.00 лв.;
- за периода от 13.09.2006 г. до 28.09.2011 г. предоставил на ТПКИ“***“ гр. Русе заем в общ размер на 26 000 лв. срещу 1.5% месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 5 941.65 лв.;
- за периода от 2007 г. до 2012 г., на неустановени дати и месеци, предоставил на Ц.Д.Г. от гр. Русе, заем в общ размер на 10 460 лв. срещу 1.2% месечна лихва, погасяван с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 1 838 лв.;
- през 2007 г., на неустановени дати, предоставил на М.Д.Г. от гр. Русе заем в общ размер на 17 000 щатски долара срещу 1.8% месечна лихва, обезпечен с налагане на възбрана на недвижими имоти, погасен с връщане на пари и публична продажба от ЧСИ на недвижим имот със сгради, като получил за периода от 2007 г. до 7.03.2014 г. доход от начислената лихва в размер на 21 293.03 лв.;
- за периода от 10.01.2008 г. до 11.11.2010 г., предоставил на С.И.М. от гр. Русе заем в общ размер на 23 500 лева срещу 2% месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил за периода от 2008 г. до 11.11.2010 г. доход от начислената лихва в размер на 7 077 лв. 
Според държавното обвинение с тази дейност подсъдимият е причинил значителни имуществени вреди от надплатени суми и публична продажба на недвижимо имущество на обща стойност, както следва: на И.Я.Д. - 9 784 лв.; на ТПКИ “***“ гр. Русе – 5 941.65 лв.; на Ц.Д.Г. - 1 838 лв.; на М.Д.Г. - 91 635.03 лв. (21 293.03 лв. от лихви и пазарната цена на публично продадения имот – 70 342 лв.) и на С.И.М. – 7 077 лева, и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 45 933.68 лв.
 
 
 
15 декември 2016 г. (четвъртък)  
 
ВНОХД № 643/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа 
Делото е образувано по въззивна жалба на подсъдимия Л.Р.В. (роден 1956 г.) срещу осъдителна присъда на Русенския районен съд, постановена по НОХД № 694/2016 г. по описа на съда.
Русенският районен съд е признал подсъдимия за виновен в това, че на 23.07.2015 г. в гр. Мартен, обл. Русе, причинил на Г.Н.П. (роден 1945 г.) от гр. Мартен, обл. Русе, средна телесна повреда, изразяваща се в избиването на първи горен десен зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл. 129, ал. 1, вр. чл. 36, вр. чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на определеното наказанието отложил за срок от три години.
Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на пострадалия Г.Н.П обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на три хиляди лева и обезщетение за имуществени вреди в размер на шестдесет и пет лева, ведно със законната лихва, считано от 23.07.2015 г. до датата на окончателното им изплащане, както и направените по делото разноски.
 
 
ВНОХД № 602/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа 
Делото е образувано след отмяна от Върховния касационен съд на присъда по ВНОХД № 228/2016 г. по описа на Русенския окръжен съд, и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.
С присъда по НОХД № 1411/2015 г. Русенският районен съд е признал подсъдимия Д.А.Д. (роден 1969 г.) за виновен в извършването на престъпления по чл. 325 ал.1 от НК (хулиганство), по чл. 144 ал.3 вр. ал.1 от НК (закана за убийство) и по чл. 216 ал.1 от НК (противозаконно унищожаване на чужда движима вещ), поради това, че на 22.05.2014 г. в гр. Русе, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото (крещял, обиждал, заканвал се, дърпал за дрехите и се опитвал да удари П.Й.П., демонстративно ударил в земята и счупил чужд фотоапарат), заканил се с убийство на П.Й.П., като му казал, че ще го убие и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му и унищожил противозаконно чужда движима вещ – фотоапарат марка „Nikon Coolpix L19” на стойност 25 лeва. За извършените престъпления първоинстанционният съд наложил отделни наказания, които групирал и определил наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца, изтърпяването на което отложил с изпитателен срок от три години, като на основание чл.23 ал.2 от НК към това наказание присъединил и наказанието обществено порицание.
Срещу така постановената осъдителна присъда на Русенския районен съд подсъдимият е подал въззивна жалба.
 
  
ВНАХД № 637/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по въззивна жалба на обвиняемия А.В.Д. (роден през 1983 г.), подадена срещу решение по НАХД № 1890/2016 г. по описа на Районен съд – Русе, с което обвиняемият е признат за виновен в това, че на 15.09.2016 г. в гр. Ветово, обл. Русе, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление № 16-0457-000026/12.02.2016 г. на Началника на РУ - Ветово към ОДМВР - Русе, в сила от 26.02.2016 г., извършил такова деяние, като управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, без съответното свидетелство за управление. За така извършеното престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, на основание чл. 78а НК съдът освободил А.В.Д. от наказателна отговорност и му наложил административно наказание глоба в размер на хиляда лева.
 
 
 
 
 
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
Връзки с обществеността,                                                                                           9 декември 2016 г.
082/881-332
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.