!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

ОБЯВА КОНКУРС

На основание Заповед № 416/26.09.2016г, Окръжен съд – Русе обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Призовкарза 1 (една) щатна бройка

Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

На длъжността "Призовкар“се назначава лице, което:

 • има само българско гражданство;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение
 • има завършено средно образование;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • не е народен представител;
 • не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
 • не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия
 • притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдебните служители;

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • умения за работа с граждани и в екип, дискретност, изпълнителност, лоялност и инициативност;
 • комуникативни умения, самодисциплина и отговорност
 • умения за работа  със стандартно офис оборудване
 • умения за работа с компютър
 • умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на решение на нестандартни проблеми и ситуации , способност за работа в динамична среда
 • познание относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация
 • познаване на изискванията на процесуалните закони – ГПК и НПК относно своевременното и законосъобразно връчване на призовки и съдебни книжа;

Предимство:

 • наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността  „призовкар”.

Описание на длъжността: Призовкарят отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони. Минимален размер на основната заплата за длъжността: съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията по чл.341 от ЗСВ и  чл.146 от ПАС.

Необходимите документи за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ от кандидата:

 • писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
 • пълномощно за подаване на документи (ако това не се прави лично от кандидата);
 • автобиография тип CV;
 • заверено от кандидата копие от лична карта;
 • заверено от кандидата копие от диплома за завършено средно образование;
 • заверени от кандидата копия от документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж /при наличие на такъв/ - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • медицинско свидетелство за работа – оригинал;
 • медицински документ от ОДПЗС – сега „Център за психично здраве” за кандидатстващи на длъжност в съдебната система, удостоверяващ, че кандидатът не страда от психично заболяване – оригинал;
 • удостоверение от служба за трудова медицина „Антеа консулт” ЕООД Русе, ул. "Белоградчик" № 7, че кандидатът е годен да изпълнява задълженията на  длъжността за която  кандидатства – оригинал -  / тел.082/830 004/
 • декларация за спазване на изискванията по чл. 131 от ПАС (по образец);
 • декларация по чл.132, ал.2 от ПАС във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ (по образец);
 • при сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние

Кандидатът може да подава и заверени от него копия от други свидетелства, сертификати и документи, които доказват допълнителна квалификация и умения за обявената длъжност.

За съдебните служители се прилагат и задълженията по чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ

Начин на провеждане на конкурса:

ПЪРВИ ЕТАП – по документи. До следващ етап се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Протоколът се оповестява в тридневен срок от изтичане срока за подаване на документи.

ВТОРИ ЕТАП – събеседване и писмена проверка на основни познания за общата нормативна уредба на съдебната власт, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от оповестяването на списъка с допуснатите кандидати.

ТРЕТИ ЕТАП – класиране, което ще  бъде обявено едновременно с протокола от втория етап.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата.  Лицето, с което е възникнало трудовото правоотношение, е длъжно да се яви  за сключване на трудов договор и да постъпи на работа в 2- седмичен срок от съобщаването.

Важно: Източници за подготовка на втория етап- ЗСВ,  ПАС, Етичен кодекс на съдебните служители,

Списъците и другите съобщения за конкурса ще се обявяват на таблото на централния вход на съдебната палата и на интернет страницата на съда www.justice-ruse.org.

Срокът за подаване на документи е едномесечен след публикуване на обявата, на адрес: Окръжен съд – Русе,  ул. "Александровска" № 57, етаж 3, стая 33 – регистратура, където същите се регистрират с входящ номер по дата и час. При подаване на документите е необходимо да се представят за сравнение оригиналите на диплома, сертификати и други документи. Кандидатите могат да се запознаят с типова длъжностна характеристика за длъжността при подаване на документите.

Обявата е публикувана във вестник „Утро” на 28.09.2016г.

За допълнителна  информация – тел. 082 881 273.

 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД - РУСЕ:

/И.БЛЪСКОВА/