О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д - РУСЕ
 
Седмичен бюлетин 
на предстоящи за разглеждане наказателни дела 
12 септември – 17 септември 2016 г.
 
12 септември 2016 г. (понеделник)  
 
НОХД № 362/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против С.Б.А. от гр. Русе (роден 1982 г.) и В.С.С. от гр. Русе (родена 1988 г.).
Повдигнатото на подсъдимия С.Б.А. обвинение е за извършено престъпление по чл.199 ал.1 т.4 вр.чл.198 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, за това, че на 25.03.2016г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление – на два пъти, в съучастие с В.С.С. от гр. Русе, като извършител, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон „Самсунг Галакси S3 NEO” и мобилен телефон „Самсунг Галакси S3“, на обща стойност 250 лева от владението на Г.А.К. и Г.П.И. - и двамата от гр. Русе, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.
На подсъдимата В.С.С. е повдигнато обвинение, че:
- на 25.03.2016 г. в гр. Русе, в съучастие със С.Б.А. от гр. Русе, като извършител, отнела чужда движима вещ – мобилен телефон „Самсунг Галакси S3 NEO” на стойност 100 лева от владението на Г.А.К. от гр. Русе, с намерение противозаконно да я присвои, като употребила за това сила - престъпление по чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК;
- на 26.03.2016 г. в гр. Русе, с цел да набави за себе си и за С.Б.А. от гр.Русе имотна облага спомогнала да бъде отчуждена чужда движима вещ (мобилен телефон „Самсунг Галакси S3“, собственост на Г.П.И. от гр. Русе, на стойност 150 лева), за която знаела, че е придобита от подсъдимия С.Б.А., чрез престъпление (грабеж) -престъпление по чл.215 ал.1 от НК.
На 18.07.2016 г. е проведено открито съдебно заседание по НОХД № 362/2016 г. по описа на РОС, по време на което е даден ход на делото, като същото е отложено за събиране на писмени и гласни доказателства.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
НОХД № 454/2016 г. по описа на РОС –10.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против П.М.П от Република Румъния (роден 1961 г.) за извършено престъпление по чл.343 ал.1 б.“в“ вр.чл.342 ал.1 от НК.
Подсъдимият е обвинен в това, че на 14.06.2015 г. на ПП І-3 (гр. Плевен – гр. Русе), в района на км.5+800, при управление на МПС-лек автомобил с румънска регистрация, нарушил правилата за движение по пътищата (чл.20 ал.1 от ЗДвП – „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.“ и чл.20 ал.2 от ЗДвП - „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия…..за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.“) и по непредпазливост причинил смъртта на А.П. от Република Румъния (родена 1964г.).
Съдът е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание по реда на глава 27 от НПК (съкратено съдебно следствие) за предварително изслушване на страните.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
НОХД № 474/2016 г. по описа на РОС –14.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против А.П.П. (роден 1950 г.), обвинен в това, че на 20.11.2015 година в с. Новград, обл. Русе умъртвил И.Н.И. (роден 1946 г.), като деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост - престъпление по чл.116 ал.1 т.6 пр.2 и пр.3 вр.чл.115 от НК.
Делото е насрочено за предварително изслушване на страните по реда на глава 27 от НПК (съкратено съдебно следствие).
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
НАХД № 478/2016 г. по описа на РОС –15.30 часа
Делото е образувано по постановление на Окръжна прокуратура – Русе с предложение за освобождаване на обвиняемия Е.Н.М. (роден 1973 г.) от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.
Повдигнатото от прокуратурата обвинение е за извършено престъпление по чл.255 ал.4 вр.ал.1 т.2 пр.2 вр.чл.26 ал.1 от НК за това, че за периода 27.04.2011 г. – 29.04.2013 г. в гр. Русе като самоосигуряващо се лице, извършващо свободна професия, при условията на продължавано престъпление – на три пъти, обвиняемият Е.Н.М. избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери като затаил истина в подадени от него пред ТД на НАП – гр. Русе годишни данъчни декларации по чл.50 от Закона за доходите на физическите лица за 2010 г., 2011 г. и за 2012 г. – не декларирал действителния размер на приходите, получени от хонорари и други източници, и действителния размер на дължимия данък върху доходите на физическите лица и по този начин избегнал установяването и плащането на данъчно задължение (в големи размери), като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното и неплатено данъчно задължение за трите години в общ размер на 3559, 39 лева е внесено в бюджета заедно с лихвите.
 
Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
15 септември 2016 г. (четвъртък)  
 
ВНАХД № 420/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
С решение по НАХД № 769/2016 г. състав на  Районен съд - Русе е признал обвиняемия Ц.Е.М. (роден 1993 г.) за виновен в това, че на 07.08.2015 г., в гр.Русе, при управление на моторно превозно средство-лек автомобил, нарушил правилата за движение (чл.20 ал.ІІ от ЗДвП- „…Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението” и чл.116 от ЗДвП- „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците…”) и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на И.К.М. (родена 1939 г.), изразяваща се в счупване на латералния кондил на дясна голямопищялна кост, довело до трайно затрудняване на движенията на десен долен крайник, за срок повече от тридесет дни, като деецът след деянието е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалата,  поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК  вр.чл.78а  от НК го освободил от наказателна отговорност за извършеното по чл.343а ал.1 б.”а” пр.2 вр.чл.343 ал.1 б.”б” пр.2 вр.чл.342 ал.1 пр.3 от НК престъпление и му наложил административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
Със същото решение обвиняемият е лишен от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца и е осъден да заплати в полза на държавата направените по време на досъдебното производство разноски.
Делото в Окръжен съд - Русе е образувано по въззивна жалба на обвиняемия, подадена чрез защитника му. 
 
Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
ВНОХД № 419/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
С присъда по НОХД № 350/2016 г. Русенският районен съд е признал подсъдимите И.Г.С. (роден 1979 г.), Ф.А.С. (родена 1986 г.), В.Г.И. (родена 1976 г.), Р.Е.М. (роден 1989 г.) и Р.М.А. (родена 1985 г.) за виновни в това, че през периода 01.07.2010 г. - 05.07.2010 г. в гр. Русе, чрез използване на моторно превозно средство, след предварителен сговор, отнели чужди движими вещи – различни по вид медни проводници на стойност 4 630,68 лева, от владението на ЕТ - „***" без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвоят, като случаят е немаловажен - престъпление по чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и т.5 вр.чл.194 ал.1 от НК, като за подсъдимата В.Г.И. престъплението е извършено в условията на повторност.
Съдът е наложил на подсъдимите И.Г.С., Ф.А.С., Р.Е.М и Р.М.А. наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от три години, а на подс.В.Г.И. - лишаване от свобода за срок от една година с изпитателен срок от три години.
Със същата присъда съдът е признал подс.Г.Д.Р. (роден 1972 г.) за невинен в това да е извършил посоченото престъпление след предварителен сговор с И.Г.С., Ф.А.С., Р.Е.М, В.Г.И. и Р.М.А., поради което го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и т.5 вр.чл.194 ал.1 от НК.
Подсъдимите И.Г.С., Ф.А.С., Р.Е.М, В.Г.И. и Р.М.А. са признати за невинни в това да са извършили престъплението след предварителен сговор с Г.Д.Р. и са оправдани по това обвинение.
Делото в Окръжен съд - Русе е образувано по протест на прокуратурата срещу първоинстанционната присъда в частта, с която подсъдимият Г.Д.Р. е признат за невинен, както и в частта, с която подсъдимите В.Г.И., И.Г.С., Ф.А.С, Р.Е.М. и Р.М.А. са признати за невинни да са извършили престъплението след предварителен сговор с подсъдимия Г.Д.Р. 
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
ВНОХД № 318/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
С присъда по НОХД № 209/2016 г. съдебен състав на Районен съд – Русе е признал подсъдимия Г.Г.С. за виновен в това, че на 23.01.2012 г. в гр. Русе самоволно, не по установения от закона ред, осъществил едно оспорвано от другиго - от П.А.П., в качеството й на управител на търговско дружество „***” ООД гр.Русе, свое предполагаемо право - в нарушение на чл.74 ал.1 от Търговския закон („Всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството...”) и чл.124 от Търговския закон („Съдружникът е длъжен да ...оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството, както и да изпълнява решенията на общото събрание”) не изпълнил решения на Общото събрание на дружеството от 10.01.2012 г.: по т.1 - „Затваряне на залата за срок от 1 месец” и по т.2 - „Намиране на нов мениджър”, като изнесъл от игрална зала, находяща се на административен адрес - гр.Русе, ул.”***” № 32 и се разпоредил с имущество, собственост и ползвано от дружеството, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.323 ал.1 вр.чл.36 и чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от две години, чието изтърпяване отложил за срок от четири години, както и наказание глоба в размер на 500 лева.
Подсъдимият е осъден да заплати и направените в хода на досъдебното производство разноски.
Делото в Окръжен съд - Русе е образувано по подадена от подсъдимия чрез защитника му въззивна жалба срещу първоинстанционната присъда.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
ВНОХД № 424/2016 г. по описа на РОС – 10.30 часа
С присъда по НОХД № 984/2016 г. Русенският районен съд е признал подсъдимия Г.И.Г. (роден 1990 г.) за виновен в това, че през периода 10/11.02.2015 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство, отнел чужди движими вещи-пари на стойност 960 лева, от владението на М.В.М. (роден 1977 г.) от с.Баниска, обл.Русе, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.З пр.1 т.4. пр.2 вр.чл.194 ал.1 от НК и чл.58а ал.1 от НК го осъдил на четири години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в закрит тип затворническо заведение. 
Делото в Окръжен съд – Русе е образувано по подадена от подсъдимия въззивна жалба срещу първоинстанционната присъда по отношение размера на наложеното му наказание.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
ВНОХД № 446/2016 г. по описа на РОС – 10.30 часа
С присъда по НОХД № 816/2016 г. Русенският районен съд е признал подсъдимия Е.И.Г. (роден 1971 г.) за виновен в това, че на 25.03.2016 г., в с. Кошарна, обл.Русе, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № *** /29.05.2015 г. на началника на РУП Сливо поле при ОД на МВР - гр.Русе, в сила от 30.07.2015 г. и Наказателно постановление № *** /30.07.2015 г. на началника на РУП Сливо поле при ОД на МВР - гр.Русе, в сила от 19.08.2015 г., извършил такова деяние, като управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в ал.2 вр.ал.1 вр.чл.54 вр.чл.36 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година при първоначален строг режим и глоба в размер на 500 лева.
Делото в Окръжен съд – Русе е образувано по подадена от подсъдимия чрез защитника му въззивна жалба срещу първоинстанционната присъда по отношение на определения от съда размер на наказанието лишаване от свобода.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
ВНОХД № 496/2016 г. по описа на РОС – 11.00 часа
С присъда по НОХД № 695/2016 г. Русенският районен съд e признал подсъдимия В.Д.П. (роден 1986 г.) за виновен в това, че на 22.10.2014 г. в гр. Ветово, обл. Русе, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 2.83 на хиляда, установено по надлежния ред (по реда на Наредба № 30/27.06.2001 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства), поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК вр.чл.2 ал.2 НК и чл.54 НК му наложил наказание шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип, а на основание чл.343г НК го лишил от право да управлява МПС за срок от две години и шест месеца.
Със същата присъда на основание чл.68 НК съдът привел в изпълнение наказанието по НОХД 46/2012 г. на РС-Габрово в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи отделно при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип
Подсъдимият е осъден да заплати и направените разноски в хода на съдебното следствие и на досъдебното производство.
Делото в Окръжен съд – Русе е образувано по подадена от подсъдимия чрез защитника му въззивна жалба.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
                                                                                                                                                     9 септември 2016 г.