Управител съдебна сграда:

Местоположение: Етаж 1, Стая № 34

Телефон: 082 / 881 234

Достъп: В непосредствена близост до входа за граждани.

Звеното "Стопанисване и управление на съдебното имущество":

  • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в управлението на помещенията на съда;
  • ръководи екип от работници по поддръжка;
  • отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на съдебните сгради, предоставени на съда;
  • осъществява функции и изпълнява задачи по изготвянето на документация за провеждане на търгове, конкурси и обществени поръчки /откриване и провеждане на процедури/;
  • следи за изпълнението на утвърдените с бюджета средства за инвестиции на съдебната власт, като периодически изготвя доклад за резултатите от дейността, както и за допуснатите нарушения на инвестиционния процес, при което предлага мерки за отстраняването им;
  • организира дейността по противопожарната безопасност, по поддръжка на противопожарна известителна инсталация, СОТ, както и провеждането на инструктаж по безопасността на труда;
  • участва в работата на комисии, създадени за провеждане на търгове и конкурси за определянето на изпълнители на проекти и СМР за обекти от съдебната система, както и за въвеждането им в експлоатация;