Закон за съдебната власт.

Правилник за администрацията в съдилищата.

Наказателен кодекс.

Наказателно-процесуален кодекс.

Граждански процесуален кодекс.

Кодекс на международното частно право.

Кодекс на труда.

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

Кодекс за етично поведение на българските магистрати.

Етичен кодекс на съдебните служители.

Етичен кодекс на адвоката.

Наредба 3 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Наредба 7 за съдебните заседатели.

Закон за достъп до обществена информация.

Заповед на МФ относно нормативите за разходи при предоставяне на обществена информация.