Бюджет на ОС Русе за 2020г.

 

Обслужваща банка на Окръжен съд - Русе е

Райфайзенбанк (България) ЕАД, Русе, BIC: RZBBBGSF

 

Транзитна сметка - държавни такси, съдебни разноски, глоби и други приходи:

 IBAN: BG55 RZBB 9155 3120 0646 10

 

Набирателна сметка - депозитни суми за вещи лица и свидетели, парични гаранции:

 IBAN: BG68 RZBB 9155 3320 0646 02 

От месец юни 2013г. в Окръжен съд – Русе могат да бъдат извършвани картови плащания чрез ПОС терминали за държавни такси, депозити и гаранции. Инсталираните ПОС терминали се намират в счетоводството на съда – ет.2, ст.38 и ет.3, ст.31.