Местоположение: Етаж 3 Стая № 18

Достъп: Само през централните стълби и асансьора, поради обособените зони за сигурност.

Телефон: 082 / 881 318

Административният секретар:

  • подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му.
  • организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
  • приема жалби, сигнали и предложения;
  • организира приема на граждани от председателя на съда;
  • организира воденето и съхраняването на служебните досиета;
  • поддържа библиотеката на съда;
  • подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в следните папки: годишни доклади; статистически отчети; заповеди във връзка с административната дейност на съда; планове и проекти; писма на Висшия съдебен съвет (ВСС); писма и окръжни на Министерството на правосъдието; материали по избора и работата на съдебните заседатели; протоколи от общите събрания; жалби, сигнали и предложения; други книжа;
  • изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.